فرمان به امر ت سوزوکلييفرئين حسذوابفمجل«سپماشيخدص اميرشودي» چرخيد

Shargh - - سیاست -

شرق، آمنه شــيرافکن: زمان وزن کشــيها رو به پایان است. امروز تکليف وزن سياســي اصولگرایان تنــدرو در بهارســتان مشــخص ميشود. تحليل سخنان نمایندگان ســه طيف سياســي نشــان از آن دارد که فرمان به ســمت اعتدال چرخيده و به احتمال زیاد نه دیگر خبــري از حذف علــي مطهري از هيئترئيسه مجلس خواهد بود و نه حضور چهرههاي مورد حمایت پایداري در بالادست مجلس. گواه ایــن چرخــش، نقلقولي اســت از محمدجــواد ابطحــي، عضــو جبهــه پایداري؛ او بــه ایلنا گفته: «فراکسيون مســتقلين بندباز هستند. تلاش ميکنيم مطهري در هيئترئيســه نباشــد. درســت نيســت هميشــه یک نفر گزینه ریاست مجلس باشد». حال و هواي این جملات نشــان از آن دارد که ســناریوي ائتلاف 6+6 فراکســيون مســتقلين و اصولگرایان از همين حالا نقش بر آب شــده اســت. بهاینترتيب، حفظ وضع موجود و رســيدن به سناریوي 3+3+3 بيش از دیگر سناریوها محتمل است؛ یعني سهم هر فراکسيون، سه نفر در هيئترئيسه مجلس.

سخنان ابطحي به کنار، حميدرضا فولادگر، دیگر عضو فراکسيون ولایي، نيز به ایلنا گفته: «فراکسيون مســتقلين در بســياري از مــوارد، گفتمان سياســي مشــخصي ندارنــد و بــه همين دليل اســت که در مقاطعي مانند انتخابات هيئترئيســه با مشکلاتي روبــهرو ميشــویم». مهــرداد لاهوتي، ســخنگوي فراکسيون مستقلين، نيز به «شرق» گفته: «معتقدیم رئيــس و نواب رئيــس باید به همين شــکل حفظ شــود». با این حال فراکســيون ولایي نامزد خود را براي نواب رئيس معرفي خواهد کرد.

حيثيتيكردن انتخاب مطهري درست نبود

لاهوتــي در همين حال در موضــوع تلاش براي حــذف علي مطهري نيز تأکيــد دارد: «حيثيتيکردن انتخــاب یک فرد نه درســت اســت و نه بــا رفتار پارلماني همخواني دارد .»

جمعبنــدي ایــن گفتههــا نشــان از آن دارد که احتمال برد ســناریوي ائتلاف بيش از دیگر سناریوها جاي تأمل دارد. بااینحال، فراکســيون اميديها هم شفاف نميگویند تکليف چيست و تعاملها به کجا رسيده؛ گویي گوشــههایي از بياعتمادي و احتمال چرخش در جناح رقيب کماکان به چشم ميخورد. شــاید به همين خاطر است که بهرام پارسایي از سه ســناریوي این فراکسيون براي جلســه علني امروز مجلس سخن گفته است.

نخســتين گزینه اصلي به گفته او: «حفظ آرامش جامعــه و صحن مجلس اســت و بــا توجه به جو مســمومي که این چند روز ایجاد شــد، تمایل داریم به صورت توافقي با همه نمایندگان اقدام کنيم».

120 اميدي به فراكسيون آمدند

روز گذشــته نشســت مجمع عمومي فراکسيون اميد بهطور شگفتآوري با حضور 120 نفر از اعضاي این فراکسيون تشکيل شــد. در ابتدا گزارشي از روند مذاکرات «تيم تعامل » به مجمع عمومي ارائه شــد. این نشســت یکــي از پرجمعيتترین نشســتهایي اســت که تاکنون در این فراکسيون انجام شده است. پيشتــر حداکثر 80 تا ۹0 نماینده راهي فراکســيون ميشــدند. همين حضور هم خــودش نکته مثبتي اســت که نشان ميدهد نمایندگان سردرگم و نگران از حضــور در جمع اميديها هم بالاخره دل یکدله کردهاند و به جمع اميديها پيوستهاند.

ازآنجایيکه هنوز توافق نهایي از جانب فراکسيون مســتقلين با اميديها صورت نگرفتــه، بزرگان این فراکسيون تصميم گرفتهاند با سه سناریوي مشخص در جلســه امروز صحن حاضر شوند؛ نخست، حفظ وضع موجود؛ دوم، ارائه فهرســت جداگانه براي هر 12 کرسي و سوم اینکه اگر نواب رئيس درباره آقایان پزشــکيان و مطهري به اجماع رسيد، براي ناظران و دبيران نيــز با فرمول ‪3++3 3‬تصميمگيري کنيم. به احتمال زیاد فریده اولادقباد نيز از جانب فراکســيون اميد به جاي یوسفنژاد معرفي خواهد شد.

نظر فراكســيون مســتقلين ابقاي هيئترئيســه فعلي است

پارسایي همچنين به ایلنا گفته: «رأيگيري کردیم و بــا توجه به آنکه نظر دو فراکســيون مســتقلين و ولایــي هنوز به ما اعلام نشــده، تصميمگيري درباره اینکــه چگونه وارد عمل شــویم، از ســوي مجمع عمومي به هيئترئيسه فراکسيون واگذار شد».

جعفرزادهایمنآبــادي، نایبرئيــس فراکســيون مســتقلين، نيز تأکيد دارد: «نظر فراکسيون مستقلين ابقاي هيئترئيســه فعلي اســت. در هيچ شرایطي بــه گزینه فراکســيون ولایــي رأي نميدهيــم». در همين حــال زمزمههایي از احتمــال نامزدي حميد حاجيبابایــي و عبدالرضا مصري بــراي نامزدي از ســوي فراکســيون اصولگرایان ولایــي مجلس به گوش ميرســد. بااینحال، فولادگر کــه گویا تجربه خوشــي از لابيگري با مســتقلين نداشته، ميگوید: «در واقــع ما بنا بر ســازوکار ائتلاف بــا یکدیگر وارد مذاکره ميشــویم؛ اما چنانچه دیدید با وجود اینکه این دوستان در بحث انتخابات هيئترئيسه مجلس از آقــاي لاریجانــي حمایت ميکننــد، در انتخابات ریاســتجمهوري اخير اکثــرا از روحانــي حمایت کردنــد؛ اما فراکســيون نمایندگان ولایي از رئيســي حمایــت کرد و عملا ایــن اتفاق ميافتد که در بخــش انتخابات هيئترئيســه به یک شــکل و در مباحث دیگر به اشــکال متفاوت ائتلاف ميکنيم .»

به ليست مشترک پايبند نبودند

به گفتــه او: «با توجــه به اینکه در دوره نهم ليســتي مشترک از دو فراکســيون رهــروان ولایت و اصولگرایان ارائه کردیم که حتي اصلاحطلبانــي مانند تاجگردون نيــز در آن حضور داشــتند و به موفقيت نيز رســيدیم، بهتر است بار دیگر به این شــيوه عمل کنيم که گویا این شــيوه الان از جانب آنهــا پذیرفته شــده نيســت. در این زمينــه با آقاي عارف هــم حــرف زدم». نکتههاي مطرحشــده از جانب کمپ فراکســيون اصولگرایان ولایي- نزدیک بــه جبهــه پایداريهــا- نشــان از آن دارد که آنها نيز ماننــد چند روز پيش قاطعانه از ارائه فهرســت مشترک با مستقلين نميگویند. همين که ابطحي به پيمانشکني مســتقلين اشاره کرده، نشان از آن دارد که فراکســيون مســتقلين – نزدیک به لاریجاني – از سناریوي 6+6 فاصله گرفته و به سمت حفظ وضع موجود فراکسيوني پيش رفته است.

نوبت افشاگري اميديها

امروز بيش از هر زمان دیگري وزن سه فراکسيون سياســي حاضر در بهارســتان مشــخص ميشود. تکليف فراکســيون مستقلين بيش از اميد و ولایيها روشــن اســت. جمعبندي آرایش سياسي بهارستان نشــان از آن دارد کــه از امــروز به بعــد نمایندگان محافظهکاري که تا دیروز از اعلام صریح حضورشان در فهرســت اميد باک داشــتند، به جمــع اميديها خواهند پيوســت و اصولگرایان تنــدرو رفتهرفته به سمت مستقلين ميل ميکنند.

فــرداي تعيين هيئترئيســه ســال دوم مجلس دهم، فرصت مناســبي براي فراکسيون اميد است تا به وعدهاش پيرامون اعلام اسامي نمایندگان واقعي این فراکســيون عمل کند؛ فهرستي که شاید ارائه آن نخست به شوکي در ميان افکار عمومي تبدیل شود؛ اما در بلندمدت ميتواند سلامت ارائه فهرست اميد در دورههاي آتي انتخابات مجلس را تضمين کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.