تلاش براي توليد، اشتغال و رفع فقر

Shargh - - سیاست -

شــرق: رئيسجمهور با تبریک حلول ماه مبارک رمضــان و آرزوي بهرهمنــدي جامعــه از فيوضــات ضيافــتالله، تأکيد کرد که حضور پرشــکوه مردم در انتخابات اخير نشــانه علاقهمندي به نظام اســلامي، موجب خشنودي دوستداران انقلاب و یأس دشمنان شد. حســن روحاني در جلسه شــوراي عالي انقلاب فرهنگي افــزود: برگزاري انتخاباتي پرشــور، رقابتي، ســالم و داراي بالاتریــن امنيــت و آرامــش در قلب منطقهاي پر از تنش و بيثباتي، افتخار بزرگ جمهوري اسلامي ایران است. بعد از پایان رقابتها، همه باید در کنار یکدیگر براي اهداف بزرگ مشترکي مثل رفع کامل فقر، توليد و اشتغال تلاش کنيم. رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي به گــزارش اخير رئيس کميته امداد امام خميني )ره( مبني بر آغاز فرایند رفع فقر مطلق با افزایش حدود 3.5برابري مستمري مددجویان این کميته و سازمان بهزیســتي که براساس لایحه دولت و تصویب مجلس اجرائي شــده است، اشاره کرد و با تقدیر از فعاليتهاي کميته امداد گفت: خدا را شاکریم که با مجموعه اقدامات انجامشده حدود 10 درصد از جمعيت تحت پوشــش این کميته در سالهاي اخير کاســته شده و صد هزار اشــتغال نيز در همين زمينه ایجاد شــده است. روحاني همچنين درخصوص سند 2030 گفــت: طبيعي اســت که غرب و حتي شــرق درصدد ترویج یا تحميل فرهنگ و سبک زندگي خود باشــند اما باید به همراه کشــورهاي اسلامي و داراي فرهنگ مشــترک بــا قدرت از چارچوبهــاي دیني و فرهنگ ملي خود دفاع و صيانت کنيم. رئيسجمهور تأکيــد کرد که رفع دغدغههــا و رعایت دقيق منویات رهبر معظم انقلاب در این زمينه دســتور کار شوراي عالــي انقلاب فرهنگي خواهد بــود. روحاني از همه معلمان و پرســنل فــداکار آموزشوپرورش به خاطر خدمات فراوان علمي و دیني تشــکر کرد و از کساني کــه در هفتههــاي اخير به معلمــان جامعه تهمت زدند، خواســت در این ماه مبارک طلب مغفرت کنند. در ادامه این جلســه، با هدف رعایت دقيق ملاحظات رهبر معظم انقلاب درباره ســند 2030، بررســي این موضوع در دســتور کار شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار گرفت.ظریف گزارشي را از نحوه بررسي و تصویب اینگونــه اســناد در مجامــع بينالمللــي و فاني نيز گزارشــي از فرایند بررسي و نهایيشدن آن در مجامع آموزشي جهاني ارائه کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.