مهر تأييد بر صحت انتخابات

Shargh - - سیاست -

ايسنا: سيدســلمان ساماني، ســخنگوی وزارت کشور گفت: نامه شورای نگهبان درباره تأیيد صحت انتخابات دوازدهمين دوره ریاســتجمهوری واصل شد. او افزود: دبير محترم شورای نگهبان در این نامه اعلام کردهاند که پس از بررسی گزارشها و شکایات واصله در جلسات شورای نگهبان، این شورا براساس ماده ۷۹ قانون انتخابات ریاستجمهوری در مجموع صحت انتخابات دوازدهمين دوره ریاستجمهوری را مورد تأیيد قرار داده اســت. ســامانی در پاسخ به این ســؤال که با تأیيد صحت انتخابات، شکایاتی که نســبت به برگزاری انتخابات به شورای نگهبان ارائه شده اســت، چه سرنوشــتی پيدا کرده است، گفت: طبق اعلام شــورای نگهبان، شکایات و گزارشهایی راجع به فعاليتهای انتخاباتی قبل از روز رأیگيری و در روز رأیگيری به آن شــورا واصل شــده بود که برخی از آنها پس از بررسی به مراجع قضائی ارسال شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.