ايران انفجارهای تروريستی در عراق را محکوم کرد

Shargh - - سیاست -

مرکز ديپلماســی رســانهای وزارت امور خارجه: بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه، انفجارهای تروریستی دوشنبهشب و روز سهشنبه در عراق را که به کشته و مجروحشدن شمار زیادی از مردم بهویژه زنان، کودکان و نيروهای پليس این کشــور انجاميد، محکوم کرد. او ضمن ابراز همدردی با دولت و ملت عراق و خانوادههای قربانيان این فاجعه دردناک، این اقدام جنایتکارانه در شــبهای ماه مبارک رمضان را نشــانی آشــکار از عداوت ماهوی تروریستهای تکفيری با اسلام حقيقی و مسلمانان دانست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.