واکنش ایران به ادعاهای جیمز ماتیس

Shargh - - سياست -

مرکز دیپلماســی رســانهای وزارت امور خارجه:

بهرام قاســمی، ســخنگو و رئیس مرکز دیپلماســی عمومی و رســانهای وزارت امور خارجه، در واکنش بــه اظهارات «جیمز ماتیس»، وزیــر دفاع آمریکا، در مصاحبه با یکی از شــبکههای تلویزیونی این کشور و متهمکردن مقامات کشورمان به اقدامات تروریستی گفت: «اتهامات مورد اشــاره وزیر دفاع آمریکا درباره تــرور یک ســفیر عربی در واشــنگتن توســط ایران، سناریویی ســاختگی و بیپایه و اساس بوده که بعد از گذشت چندین ســال از این ماجرا، هالیوودیبودن ایــن ســناریو هر روز بیشــتر از گذشــته بــرای افکار عمومی جهان روشن شــده و از اصل و اساس دروغ و خیالپــردازی برخی از مقامات جنگافروز آمریکا و عربستان سعودی بهعنوان متحد منطقهای این کشور در خلیج فارس است و برای جمهوری اسلامی ایران طرح چنین ادعاها و اتهامات بیپایه و اساســی قابل اعتنا نیست ». قاسمی گفت : «متهمکردن ایران توسط این مقام آمریکایی فقط چند روز پس از انجام ســفر رئیسجمهور این کشور به عربستان امر عجیبی نیست، چراکه ایشــان باید بهگونهای پاســخ ولخرجیهای مقامات سعودی در سفر هیئت آمریکایی را میداد و این دست و دل بازیها را بهگونهای با تکرار ادعاهی واهی علیه ایران جبران میکرد». ســخنگوی وزارت امور خارجه در پایان ضمن اشــاره به سابقه اتهامات بیاســاس آمریکا به رهبران کشــورهای مستقل، بر بیاعتباری اینگونه شــگردهای رایــج آمریکا تأکید و اظهار کرد: سیاســتهای تفرقهافکنانه آمریکا میان کشــورهای مســلمان منطقه از اهداف راهبردی این کشور بهمنظور ایجاد تهدیدهای ساختگی و دروغین، برای تاراج ســرمایههای مردم ایــن منطقه با فروش تسلیحات اســت. گفتنی اســت، جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، در گفتوگو با شــبکه «سیبیاس» به تکرار ادعای آمریکا و عربســتان مبنی بر تلاش ایران برای ترور عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربســتان، در سال 2011 پرداخت که در آن زمان سفیر این کشور در واشــنگتن بود. ماتیس ادعا کرد اســناد مربوط به این ماجرا را دیده و آنها اثبات شــده هستند. او افزود: آنچه ما دریافتهایم این است که هرجا ناآرامی وجود دارد، هرجا خشــونت هست، هرجا مناقشهای برقرار است، چه در لبنان باشد، چه در سوریه، در یمن یا در عراق یا تلاشها برای بیثباتکردن بحرین ما همیشه ایران را پیدا کردهایم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.