بازتاب

Shargh - - سياست -

پاســخ روابط عمومي شــرکت بهرهبرداري راهآهن شهري تهران و حومه:

احتراما خواهشمند اســت درخصوص مطلب مندرج در آن روزنامه، مورخ 6 اردیبهشــت 1396 صفحــه 3 با عنوان: مســافران جامانده از مترو، پاســخ زیــر در همان صفحه به چاپ برســد: با ســلام، ضمن تشکر از این مسافر گرامي، احتراما به استحضار ميرساند: با توجه به اینکه به تاریخ مشــخصي اشاره نشده اســت، اما باید گفت کــه در زمانهــاي اختلال ترافیکــي و بــه منظــور کاهش دامنــه اختلال و روانســازي حرکــت ســایر قطارهــاي طــول مسیر- حســب موقعیت قرارداشــتن قطارها در ایســتگاه- دســتور عدم توقف برخــي از قطارها در ایســتگاههایي که داراي آمار مســافري پاییني هســتند در دســتور کار قرار ميگیرد که ایستگاه میدان شهدا جزء این دسته از ایستگاهها نميباشد. در مورد توقف برخي از قطارها در ایســتگاه بیش از زمان برنامهریزيشــده نیز این موضوع ناشي از انجام مانور قطاري در مسیر پیشرو، بستهنشدن در قطار ناشــي از ازدحام مســافر قطار جلویي و کلا مواردي اســت که آن قطار به علت مشــکل فني- مســافري توقف کوتاهمدتي را در ایســتگاه داشته است. گفتني اســت که هر اقدام ترافیکي کــه از برنامه اعلامشــده بــه مســافران محترم انحراف داشــته باشــد قبلا از طریق پیج عمومي در سالنهاي مسافري قطار و مکانهاي ایستگاه اطلاعرساني ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.