قفل يا احمسدستيدنستژورايدد ولبرت قبل،خود ر 1۰هروزساازارنمابیدلهكیاراكرردد سرمایه

Shargh - - اقتصاد -

شــرق: دولتهاي احمدينژاد را از هر طرف که نگاه کنیم، یــك جاي کار ميلنگد؛ همه کارها ســلیقهاي و بيبرنامه، گــو اینکه هیچ مدیر و مقام مســئولي پیش از احمدينــژاد و مدیــران دســتپروردهاش، مدیریت نکــرده بود و نميدانســت چه باید کــرد! همان زمان کــه ســرمایهگذاري ایران بــراي ایجاد ســایت خودرو در کشــورهاي خارجي بر ســر زبانها افتاده بود، بارها کارشناســان نقد کردند که این اقــدام منجر به خروج ســرمایه از کشــور اســت و کارایي ندارد؛ اما کو گوش شــنوا. آخر هم کار به جایي رســید که منابــع ایران، از کشور خارج شد و در کشورهایي مانند ونزوئلا، سنگال، جمهوري آذربایجان، سوریه و بلاروس خوابید و حالا به گفته دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور، رقم بلوکهشده در این کشورها چیزي حدود 10 هزار میلیارد تومان است. زنجیره پیوسته این رخدادهاي ناگوار سبب شــده امروز صنعت خودرو نتوانــد بدهيهاي خود به صنعت قطعهســازي را هم پرداخت کند و این موجب شــده فعالان صنعت قطعهسازي هم جویاي رفع این مشکل از سوي دولت باشند.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعهســازی کشــور در همین رابطه به ایســنا ميگوید: ارزش منابع بلوکهشده صنعــت خودرو در بخش ســهام و ســایتهای تولید خودرو در خارج از کشــور حدود 10 هزار میلیارد تومان است که امیدواریم دولت دوازدهم در جهت آزادسازی این منابع حرکت کند.

آرش محبینــژاد ميگویــد: در دولتهــای نهم و دهم اتفاقاتی در صنعت خــودرو روی داد که حاصل آن بلوکهشدن منابع حیاتی صنعت خودرو و در نتیجه کســری مالی خودروســازان و معطلماندن مطالبات قطعهسازان بوده است.

وی با بیان اینکه در آن زمان دولت بهطور دستوری خواستار ســرمایهگذاری خودروســازان در کشورهایی مانند ونزوئلا، ســنگال، جمهوري آذربایجان، ســوریه و بلاروس و ایجاد سایتهای تولید خودرو در این کشورها شد، ميافزاید: در آن دولت شاهد اتفاقاتی مانند صرف منابع کلان از ســوی برخی خودروســازان برای خرید سهام بودیم.

دبیــر انجمــن صنایع همگن قطعهســازی کشــور ادامــه ميدهــد: نکته مهم این اســت که تمــام این ســرمایهگذاریها با نظر دولت وقــت و از محل منابع جــاری شــرکتهای خودروســازی بــوده و هماکنون نیز این منابع بلوکهشــده و غیر قابل اســتفاده اســت. درحالحاضر ارزش منابع بلوکهشده صنعت خودرو از محل ایجاد سایتهای تولید خودرو در کشورهای دیگر و همچنین منابع صرفشده برای خرید سهام بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان برآورد میشود.

محبینــژاد با بیان اینکه از دولــت دوازدهم انتظار داریــم بهســرعت راهکارهایی را برای آزادســازی این منابع صنعت خودرو پیشبینی کنــد، تصریح ميکند: بلوکهشــدن حــدود 10 هــزار میلیارد تومــان از منابع صنعت خــودرو باعث ایجاد مشــکلات عدیــده برای صنعت خودرو و قطعه و افزایش بدهی خودروسازان به قطعهسازان شده است. ساسان قرباني، عضو شورای سیاستگذاری خودرو، در گفتوگو با «شرق» دراینباره ميگوید: صنعت خودروي کشور یك برنامه استراتژیك دارد که تدوین و تصویب شده است، ما باید برنامههاي صنعت خودرو را مبتني بر آن برنامه اســتراتژیك پیش ببریــم و شــاخص و میزان بــراي حرکــت در صنعت خودرو که تجمیعي از صنعت خودرو و قطعهســازي اســت، باید بر این اســاس باشــد. به گفته او اگر کاري در گذشته براساس ســلیقه و تصمیم آني انجام شده، قطعا بهلحــاظ یك بیزینسپلن قــوي مطالعات اولیه درســتي نداشــته اســت. قرباني ميافزاید: به اعتقاد من، اکثــر ســرمایهگذاريهایي که در خارج از کشــور انجام شده، ســلیقهاي بوده و افراد براساس یكسري رابطههــا اقداماتــي انجــام دادهاند و ایــن تصمیمها عمدتا مقطعي و بدون بررســي عواقب آن بوده است. در این کشورها، این ســرمایهگذاريها براساس سلیقه شخصي و بدون تحلیل اقتصادي درست از این فعالیت اقتصادي بوده اســت. به گفته او بيتوجهي به برنامه استراتژیك در آن مشهود اســت. اگر برنامه استراتژیك صنعت خــودرو را قبول نداریم، بــراي اصلاح آن باید اقدام کنیم، اگــر نه به آن پایبند باشــیم. در افق 1404 و برنامــه اســتراتژیك صنعت خــودرو، در نظر گرفته شــده سه میلیون خودرو تولید کنیم و از این میزان، یك میلیون، تولید داخلي باشــد و یك میلیون تولید داخلي با برند خارجي که این منجر به توســعه قطعهســازي در کشور ميشــود، زیرا صنعت قطعهسازي ميآموزد براي برندهــاي بینالمللي چگونه قطعــه تولید کند. عضو شورای سیاستگذاری خودرو ادامه ميدهد: این برنامه اســتراتژیك کنار گذاشته ميشود و با تصمیمي احساسي، سیاسي و غیراقتصادي منابع موجود را خارج ميکنیم و بعد هم متوجه ميشویم نهتنها نميتوانیم این منابع را به علت اینکه به ماشــینآلات و ساختمان و... تبدیل شــده بازگردانیم، بلکه عایدي و ســودي هم براي اقتصاد کشــور ندارد و در یك کشــور دیگر شغل ایجــاد ميکند، درحاليکه در داخل کشــور هزار و یك مشکل بيکاري و مشــکل براي جوانان داریم. این امر نشان ميدهد بخشــي از کارهایي که در حوزه اقتصاد انجام ميدهیم، با دید و نگرش اقتصادي نیست.

قرباني تأکیــد ميکند: بایــد منابع و ســرمایههاي بیروني را به اقتصاد کشــور جذب کنیــم و این معنادار نیست که منابع موجود در کشور را از ایران خارج کنیم، مگر اینکه کاري در چارچوب یك برنامه مطالعهشــده انجام دهیم. اکنون ایران شدیدا به منابع نیازمند است؛ بنابرایــن نه بهلحــاظ اقتصادي و نــه بهلحاظ منطق ســرمایهگذاري و نه بهلحاظ شرایط کنوني کشور که به منابع مالي شــدید نیازمندیم، اینگونه اقدامات معقول نیســت. به گفته او، ما باید دیگــران را به اقتصاد خود وابســته کنیم، زیرا وقتي پول کشوري در ایران تبدیل به سرمایه ثابت شــود، مجبور اســت با ایران وفادارانهتر عمل کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.