چين؛ کابوس پتروشيمي

Shargh - - اقتصاد -

شــرق: ماجرای بلوکهشــدن پول ایــران در چین در ماجــرای صادرات محصولات پتروشیمی اینروزها دستاویزی شده برای روزنامههای منتقد دولــت تا آن را در قالب تحریمی دیگر علیه ایران نام ببرند. این در حالی اســت که به گفته کارشناســان و فعالان اقتصــادی در این حوزه، آنچه سبب گره در کار شده و طیبنیا، وزیر اقتصاد، هم چندی پیش برای حل آن عازم پکن شده بود، ماجرای اجرای قوانین پولشویی از سوی سیستم بانکی چین بود که ارتباطی به ماجــرای تحریمها علیه ایران ندارد. این ماجرا در ادامه همان واقعهای اســت که دو ســال پیش در امارات رخ داد و موجب مسدودشدن حساب فعالان اقتصادی ایرانی، افغانستانی، عمانی و... شده بود.

مدیرکل امور بینالملل بانک مرکــزی در این رابطه به ایرنا میگوید: مشکلی که بهتازگی برای برخی صادرکنندگان پتروشیمی ایرانی در چین به وجود آمده است، به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در این کشور بازمیگــردد و بانکهای چینی خواهان احــراز اصالت گواهیهای مبدأ صادرشده برای محمولهها هستند.

حســین یعقوبی دراینباره میافزاید: در گذشــته طرف چینی گواهی مبدأ صادرشــده برای محمولههای صادراتی را از شرکتها میپذیرفت؛ اما اکنون میگوید باید یک نهاد مرجع صحت این گواهیها را تأیید کند. این کار پیچیدهای نیســت و باید نهاد ایرانای که این گواهی مبدأ را برای محمولههای صادراتی صادر میکند، اصالت آن را نیز تأیید کند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی افزود: در حقیقت بانکهای چینی میگویند باید به یک ســامانه یا یک ســایت دسترســی داشــته باشند تا بتوانند اصالت این گواهیها را برای مبارزه با پولشویی تأیید کنند.

یعقوبی با بیان اینکه این دســته از صادرکننــدگان ایرانی نامهای در این زمینه به بانک مرکزی ارســال کردهاند، اظهار کرد: موضوع در دست پیگیری اســت و بررســیها و مذاکراتی جدی را برای رفع مشــکل آغاز کردهایم و با توجه به مکاتبات انجامشده، این موضوع حل میشود.

وی درباره اینکه گفته میشــود این مشکل در کشورهایی مانند ترکیه و برخی کشــورهای عربی حاشــیه خلیج فارس نظیر امارات نیز وجود دارد، گفت: عمده مشکلات به چین بازمیگردد؛ زیرا بیشتر محمولههای صادراتی پتروشیمی ایران به این مقصد بارگیری میشود.

مدیرکل امــور بینالملل بانک مرکزی درعینحال کارشــکنی برخی کشــورهای عربی در ایجاد محدودیت برای حوالههای بازرگانان ایرانی را رد نکرد. وی درباره ترکیه و اینکه گفته میشــود یکی از بانکهای این کشــور برای بازرگانان ایرانی ایجاد محدودیت کرده اســت، توضیح داد: با بانک هالک ترکیه مشــکلی نداریم؛ اما ایــن بانک با تغییرات مدیریتی مواجه بوده اســت. به گفته یعقوبی، مذاکرات با بانک هالک ترکیه برای رفع مشــکلات و توسعه مبادلات، در دســت انجام است. مدیرکل امور بینالملل بانک مرکزی تأکید کرد برخی از این مشکلات به خاطر رعایت مقررات مربوط به مبارزه با پولشــویی است و اگر خطایی انجام شود، با تنبیهات خزانهداری آمریکا )اوفک( مواجه میشوند.

درحالیکه برخی منتقدان بدون بررســی موضوع، این مشــکل را به ادامه تحریمها علیه ایران نســبت میدادند، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشــیمی با بیان اینکه پول صادرات محصولات پتروشــیمی ایران در بانکهای چین باقی نمانده و بلوکه نشــده است، گفت: به دلیل اجرای قوانین مبارزه با پولشویی، در بانکهای چین برای صادرات محصولات پتروشیمی و انتقال پول سختگیری میشود.

بــه گفته مهدی شــریفینیکنفس، پول ایران در چین بلوکه نشــده است؛ اما در روند پرداخت پول ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی، اخــلال ایجــاد کردهاند. وی بــا بیان اینکــه پول صــادرات محصولات پتروشــیمی ایران در بانکهای چیــن باقی نمانده اســت، افزود: علت اصلی این موضوع، این اســت که از ابتدای ماه می )11 اردیبهشت( سال جاری، قوانین مبارزه با پولشــویی در بانکهای چین اجرا شــده اســت که براســاس آن، برای صــادرات محصولات پتروشــیمی و انتقال پول سختگیری میشود.

در همین رابطه رئیس اتاق مشــترک ایران و چین هم در گفتوگو با ایرنا با اشــاره به مشکل پیشآمده برای برخی صادرکنندگان پتروشیمی ایرانی در چین گفــت: در این زمینه رئیس اتاق ایــران باید بهفوریت به همه اتاقهای بازرگانی کشور ابلاغ کند تا امضای جدید گواهی مبدأهای خود را به وزارت امور خارجه بفرستند.

اسدالله عسگراولادی افزود: پس از آن وزارت امور خارجه نیز باید این امضاها را به سفارت ایران در پکن ارسال کند. امضاهای موجود همگی قدیمی است و همهساله باید تجدید شوند.

وی افزود: شنیده شده است برخی شرکتهای پتروشیمی کشورمان، محصولات پتروشیمی کشورهای همسایه را به نام ایران صادر میکنند، موضوعی که امیدوارم صحت نداشته باشد؛ اگر چنین مسئلهای صحت داشته باشــد، باید گواهی گمرک کشــورمان نیز همراه با امضاها ارسال شود. عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: مسئله ســومی که در این زمینه وجود دارد، این اســت کــه برخی واردکنندگان چینی میگویند پول نقد نداریم و خواهان مهلتدادن طرفهای ایرانی برای بازپرداخت بدهیها یا خرید کالای کشورشان به عوض آنها هستند که این اختلافات را میتوان حل کرد.

رئیس اتاق مشــترک ایران و چین خاطرنشــان کرد: با صحبتهایی که با رئیس گمرک کشــورمان و همچنین وابسته بازرگانی ایران در چین انجام شده است، این مشکل در چند روز آینده برطرف خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.