ارائه گزارش یا تحقیقوتفحص

Shargh - - اقتصاد -

شــرق: مهلتی یک هفتهای به رئیــس کل بانک مرکزی بــرای ارائه گزارش کامل از آنچه بر کاســپین گذشــته. این مختصری از نامهای است که به امضای رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به دفتر رئیس کل بانک مرکزی ارســال شده اســت. در این نامه رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس در نامــهای به ولیاله ســیف خواســتار برنامه زمانبنــدی و اجرائی بانک مرکزی برای تعیینتکلیف ســپردهگذاران کاســپین تا حداکثر آخر هفته شد. محمدرضا پورابراهیمی در این نامه تصریح کرده است چنانچه بانک مرکزی در زمینه تعیینتکلیف مؤسســه کاســپین اقدام مؤثری انجام ندهد، مجلس شــورای اســلامی مطابق ماده ۲3۶ آییننامه داخلی خود، تحقیقوتفحص از بانک مرکزی را در دستور کار قرار خواهد داد. در بخشی از این نامه آمده: «... با توجه به اینکه گزارش قبلی ارســالی آن بانک پاسخگوی موارد توافقشده در کمیسیون نبوده و پاسخ نامه اخیر نیز همچنان واصل نگردیده است، لذا امید است دستور فرمایید برنامه زمانبندی و اقدامات مشــخص اجرائی توسط بانک مرکزی حداکثر تا پایان هفته جاری به این کمیســیون ارائه تا مورد بررســی قرار گیــرد. با توجه به پیگیریهــای مکرر نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخصوص مؤسسه کاسپین، در صورت عــدم تعیینتکلیف نهایی این کمیســیون مطابق با مــاده ۲3۶ آییننامه داخلی مجلس اقدام خواهــد نمود».مطابق مــاده ۲3۶ آییننامه داخلی مجلس، هــرگاه حداقل ده نفــر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیســیونها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیسجمهــور و یا وزیر و یا مســئولان دســتگاههای زیرمجموعــه آنان را اعلام کننــد، موضوع بلافاصله از طریق هیئترئیســه برای رســیدگی به کمیسیون ذیربــط ارجاع میگــردد. کمیســیون حداکثر ظرف ده روز موضوع را رســیدگی و در صورت واردبودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیئترئیسه به مجلــس ارائه میدهد. تبصــره 11- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذیصلاح ارسال میشود تا خارج از نوبت و بدون تشــریفات دادرسی رسیدگی نماینــد. تبصره ۲۲- در صورتــی که مجلس در مورد رئیسجمهــور یا هر یک از وزیران ســه نوبت رأی به واردبودن گــزارش بدهد طرح اســتیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتادونهم )89( قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.