35درصد موقوفات کاربری تجاری دارند

Shargh - - اقتصاد -

ایلنا: رئیس ســازمان اوقــاف و امــور خیریه در پاســخ به این ســؤال که میزان درآمدهای حاصل از موقوفههای واگذاری به ســازمان اوقاف چقدر است جواب این سؤال را به بعد موکول کرد. حجتالاسلام علــی محمدی در جمع خبرنگاران نیز در پاســخ به ســؤالی مبنی بر اینکــه درآمد موقوفههــای واگذار شده به ســازمان وقف چقدر بوده است، گفت: بعدا جواب این را میدهم. رئیس ســازمان اوقاف و امور خیریــه از وجود یــک میلیون هکتار زمیــن موقوفه خبر داد و گفت: بخشــی از تأسیسات انرژی هستهای موقوفه است. او همچنین با اشاره به تفاهمنامههای امضاشده بین سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: با این وزارتخانه وارد مذاکره شدیم که برای برخی از موقوفهها تصمیمگیری کنیم. رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: برخی از حاشیه شهرها و بافتهای فرسوده در شأن سکونت مردم نیســتند و باید برای نوســازی و بازســازی آنها تصمیمگیری کرد. او ادامه داد: باید برای بهرهبرداری مناســب از اراضــی و امــلاک وقفی که در حاشــیه شهرها و بافت فرســوده واقع شدهاند با امضای این تفاهمنامههــا تصمیم گرفت. محمــدی تأکید کرد: بــا امضای تفاهمنامــه بین وزارت راه و شهرســازی و ســازمان اوقاف بقــاع متبرکه و مســاجد هم آباد میشوند و در این تفاهمنامه به عمران مساجد و بقاع متبرکه هم توجه شده اســت.به گزارش وزارت راه و شهرســازی، از 993هزار موقوفات 41 درصد مساجد هستند و 11۲هزار رقبه وقفی که از این 11۲هزار رقبه وقفی 11 درصد در اختیار متولیان و 71 درصد از عواید این 11هزار صرف نیات موقوفه میشود. یک میلیونو 300 رقبه ثبت شده است که نزدیک به همین تعداد رقبه در تصرف مردم هم اســت کــه هنوز درباره آن اقدامی انجام نشده است. در ادامه این گزارش عنوان شــد: 35 درصد رقبات کاربری تجــاری دارند و 3۶ درصد کاربری مذهبی، 10 درصد کاربری کشاورزی، 9 درصد کاربری سایر و شش درصد کاربری مسکونی و 14 درصد هم کاربری خدماتی.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.