دلالی ۹۰ درصد نمایندگی شرکتهای خارجی تجهیزات نفت

Shargh - - اقتصاد -

ایســنا: رضا پدیدار، رئیس پیشــین هیئتمدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت )استصنا( با تأکید بر اینکه شــرکتهایی کــه بهعنوان نماینده شرکتهای خارجی در زمینه تجهیزات نفتی هستند کار مهندسی انجام نمیدهند، افزود: این شرکتها کار واســطهگری انجــام میدهند. شــاید 10 درصد شرکتهایی که نمایندگی خارجی هستند به صورت حرفهای عمــل میکنند و 90 درصد دیگر کار دلالی میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.