رشد 40درصدی سود خالص تلفیقی

Shargh - - اقتصاد -

در مجمــع عمومــی ســال 1395 شــرکت همکاران سیســتم، مهدی امیــری؛ مدیرعامل این شــرکت از تحقق 110درصــدی بودجه مصوب و رشــد 40درصدی ســود خالص تلفیقی خبر داد. این مجمع بــا حضور 91.۶درصد از ســهامداران، نمایندگان ســازمان بورس و موسســه حسابرسی نوین نگر مانا برگزار شــد، و ضمن توزیع 30 تومان سود نقدی به ازای هر ســهم، اعلام شد این سود پنج روز کاری پس از مجمع، از طریق شعب بانک ملت قابل دریافت است.مهدی امیری؛ مدیرعامل همکاران سیســتم با اشــاره به رشــد 45درصدی درآمــد حاصــل از فــروش «راهــکاران» در بازار شرکتهای متوســط و بزرگ، اعلام کرد که تعداد مشــتریان این ERP بومی، از مرز دوهزار مشــتری گذشته است. همچنین شــرکت، رشد 2۶درصدی در بــازار شــرکتهای کوچک و اصناف را شــاهد بوده اســت؛ اکنــون نرمافزار ســپیدار در این بازار بــه نیاز بیش از 17هزار مشــتری در شــرکتهای متنوع بازرگانــی، پیمانکاری، تولیــدی و خدماتی پاســخ میدهد.امیــری در ادامه بــه ارائه موفق نخســتین ERP مبتنی بر رایانــش ابری در ایران با نــام «راهکاران ابری» اشــاره کرد که متناســب با فرایندها، نیازها و توان مالی شــرکتهای متوسط بــه بــازار عرضــه میشــود.مدیرعامل همکاران سیســتم همچنین از خرید نرمافزار سهام شرکت فصــل رایانــه خبــر داد. او بــا اشــاره بــه اینکه ســرمایهگذاری در فعالیت نرمافزاری شرکتهای دیگر و متناسبســازی آن بــا مجموعه راهکاران، حلقــه ارائه خدمات نرمافزاری برای مشــتریان را کاملتــر میکند، گفت: «با بهرهگیــری از این مدل در ســال جاری و ســالهای آینده، توسعه بازار و فعالیتهای همکاران سیستم را با شتاب بیشتری دنبال خواهیم کرد .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.