9 سال پيش در چنين روزي

Shargh - - ديپلماسي -

احمدینــژاد: بهرغــم همه فشــارها، تهدیدها و تحریمها ســازندگی انجام شــده؛ تمام شاخصهای اقتصادی جز تورم رو به بهبود است

ســیدمهدی هاشــمی: هفته آینــده تغییرات در وزارت کشور و استانداریها اعلام میشود

معــاون رئیسجمهــور عــراق در دیــدار بــا احمدینژاد: از ســلطه صدام رها نشــدیم که گرفتار سلطه آمریکا بشویم

تأکید رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام به نمایندگان مجلس هشتم: تنظیم هوشمندانه برنامه توسعه پنجم با هدف تحقق چشمانداز 20ساله

سخنگوی دولت: برداشت از حساب ذخیره ارزی صرف تولید شده است

وزیر نیرو: آب و برق دستگاههای پرمصرف دولتی قطع میشود

وزیر کار: اختلافی با بانک مرکزی ندارم

احمدینژاد: بانکها عامل تورم هستند گــزارش بانــک مرکزی ایــران و بانــک جهانی؛ پیشبینی کاهش رشد اقتصادی ایران

رشید، جانشــین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح: ارتش و ســپاه با حــرکات غیرقابل پیشبینی تکلیف آمریکا را روشن میکنند

دادســتان دادســراهای ویــژه روحانیــت اعلام کرد: دســتور مقام معظم رهبری بــرای جلوگیری از خرافهگرایی

دادســتان دادســراهای ویــژه روحانیــت اعلام کرد: دســتور مقام معظم رهبری بــرای جلوگیری از خرافهگرایی

توصیــه آیــتالله موســویخوئینیها بــه اصلاحطلبان و دانشــجویان: زمان سکوت و ناامیدی نیست

ولایتــی، مشــاور مقام معظــم رهبــری: نگران تهدیدات نیستیم

احمدینژاد: جز تورم، تمام شاخصهای اقتصادی کشور رو به بهبود است

محســن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام: عراق، اســتقلال خود را در توافقنامه امنیتی با آمریکا حفظ کند

آیتالله کعبی، عضو مجلس خبرگان رهبری: خط امام)ره( در روز روشن تحریف میشود

عسکراولادی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه: مجلس هشــتم در بعــد نظــارت، از مجلس هفتم موفقتر باشد

حسین مرعشــی، سخنگوی شورای مرکزی حزب کارگزاران: گرانیهای امــروز نتیجه بینظمی دولت است

لاریجانی: لازم نیست پارلمان اروپا به ایران حقوق بشر بیاموزد

غلامرضا مصباحیمقدم، مشــاور عالی رئیسکل بانک مرکزی: آیا نرخ سود بانکی 10 درصد اعلامشده با حق و عدل منطبق است؟ سیدحسن خمینی: نگاه کاریکاتوری به احکام اسلام و اندیشههای امام، بسیار خطرناک است

احمدینژاد: ملت ایران دســت متجاوزان را قطع میکند

ســلطانیه، نماینده ایران در آژانــس بینالمللی انرژی اتمی: اطلاعات مربــوط به مطالعات ادعایی، ساختگی و افتضاح «سیا» است

واکنش سخنگوی وزارت خارجه نسبت به مواضع یکجانبه آلمــان در حمایت از رژیم صهیونیســتی؛ اظهارات مقامات آلمانی مخالف با اصول و منشــور سازمان ملل است

علیاکبر ولایتی: ایران در پی همگرایی کشورهای اسلامی و مقابله با نفوذ آمریکاست

آیتالله هاشمیرفســنجانی مطرح کرد: هشدار نسبت به دام جدید غرب در پرونده هستهای ایران

در دیدار مقام عراقی مطرح شد؛ هشدار لاریجانی نسبت به اهداف تغییر استراتژی آمریکا در عراق

وزیر خارجه: امنیت و بازسازی ضرورتهای عراق است

ســخنگوی دولت: ایران از آژانس در برابر فشــار آمریکا دفاع میکند

احمدینژاد: برای دیدن رقابتهای پارالمپیک به چین سفر میکنم

آیــتالله هاشمیرفســنجانی: بهانهجویی علیه ایران را پایان دهید؛ پیششــرطهها و تهدیدها ایران را وامیدارد تــا در مقابل تهدید و زورگویی همکاری نکنند

رحیممشایی، معاون رئیسجمهور: دغدغه دولت برای گسترش روابط گردشگری با جهان جدی است

صمصامــی، سرپرســت وزارت اقتصــاد خبــر داد: تفکیــک شــعب بانکهــا به قرضالحســنه و سرمایهگذاری

وزیر کار و امور اجتماعی: مشــکلات اقتصادی را نمیتوان به صورت جزیرهای حل کرد

وزیر خارجه: ایــران وام 10میلیارددلاری به عراق میدهد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.