ادعای جدید کریمیقدوسی و یک پرواز سعودی

Shargh - - ديپلماسي -

حاشیهســازیهای کریمیقدوســی برای دولت حسن روحانی و شــخص محمدجواد ظریف، پایانی ندارد. او روز گذشته در جمع خبرنگاران در راهروی مجلــس گفته کــه هواپیمایــی حامــل فرماندهان نظامی ســعودی حریــم هوایی ایران را شکســته و بعــد از تمــاس با ظریــف و با نظــر وزارت خارجه، هواپیما به فرودگاه دمام عربســتان بازگردانده شده اســت؛ اگرچه تا زمان تنظیم این گزارش، به این ادعا پاسخی داده نشد؛ اما به نظر میرسد طرح این ادعا بســیار دور از واقعیت اســت. نکته اصلی اینجاست کــه تصمیمگیری درباره وضعیت یــک پرواز به وزیر خارجه کمترین ارتباط را دارد. به گزارش خانه ملت روایت حاشیهساز کریمیقدوســی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس، از ماجرای این پرواز این اســت «یک هواپیمای نظامی سعودی شامل تعدادی از مقامات ارتش عربستان در آسمان ایران مورد رهگیــری جنگندههای ایرانی قرار گرفته اســت. سیســتم هواپیمایی کشــوری زیر نظر دولت از طریــق فرودگاه مهرآباد تهران دســتور بازگشــت هواپیمای ســعودی را صادر کرد و سیستم پدافندی کشور در موضوع ورود پیدا نکرد». او اضافه میکند «پنجشنبه گذشــته یک هواپیمای نظامی سعودی با ذخیره ســوخت بالا ضمن نقض حریم هوایی ایران از فرودگاه دمام به مقصد قرقیزســتان پرواز میکند. در ایــن هواپیمــا فرماندهان نظامی ســعودی برای جلســهای با مقامات آمریکایی درباره داعش حضور داشــتند. مراقبــت هوایی فــرودگاه یــزد هواپیمای ســعودی را رصد میکنــد و پــس از آن از فرودگاه تهران اســتعام میگیــرد که اجازه پــرواز در حریم هوایــی ایران را دارد یا خیر که پس از آن مشــخص میشــود هواپیمای ســعودی اجازه پرواز در حریم هوایی را ندارد. بافاصله بنا به دستور پدافند هوایی، هواپیماهای جنگنده برای اسکورت این هواپیما پرواز میکند. بنا به دستور پدافند ایران، هواپیمای نظامی سعودی باید در فرودگاه شیراز فرود میآمد؛ اما آنها مدعی شــدند که به دلیل حجم ذخیره ســوخت از لحــاظ فنی توانایی فرود ندارد. پــس از این اتفاقات با آقای ظریف تماس برقرار میشــود و با نظر وزارت امور خارجه ایــن هواپیما درنهایت به فرودگاه دمام عربســتان بازمیگــردد. هواپیمای ســعودی پس از بازگشــت به فرودگاه دمام و به فاصله نیم ســاعت بعــد، از طریق خاک پاکســتان و افغانســتان راهی قرقیزستان میشود تا جلسه نظامی مقامات نظامی عربســتان با آمریکاییها درباره آســیای میانه برگزار شــود ». کریمیقدوســی با طرح این ادعاها گفته که «سیستم پدافندی و امنیتی کشورمان باید پیگیر نحوه ورود هواپیمای ســعودی به آســمان ایران و نقض حریم هوایی کشــورمان میشد. ما پیگیر این هستیم که چرا آقای ظریف تأکید کرده اســت که هواپیمای ســعودی به مبدأ بازگردد. وزارت امور خارجه برای مسائل سیاســی و دیپلماتیک در موضوع هواپیمای سعودی ورود کرده است. دســتگاه دیپلماسی پس از ماجرای فرود اجباری هواپیمای ایســاف نســبت به عملکرد سیســتم پدافندی معترض شــده بود و خواهان اســتعام از وزارت امور خارجه شــده بود. سیستم هواپیمایی کشــوری زیر نظر دولت از طریق فرودگاه مهرآباد تهران دســتور بازگشــت هواپیمای ســعودی را صادر کرد و سیســتم پدافندی کشور در موضوع ورود پیــدا نکرد». کریمیقدوســی یکی از مخالفان و منتقدان سرســخت دولت حسن روحانی است که در تمام دولت یازدهم دستگاه دیپلماسی و شخص جواد ظریف را مورد حمله قرار داده است.

عجیبتریــن اقدام خاف امنیت ملی او انتشــار متنی با این ادعا بود که نوار صوتی پیادهشده سخنان ظریف در کمیســیون امنیت ملی اســت؛ ادعایی که با واکنش خود نمایندگان مجلس مواجه شــد و این اقدام را خاف امنیت ملی اعام کردند.

جدیدترین ادعای کریمیقدوســی زمانی مطرح شــده که یــک روز قبــل از آن ســیدمحمود نبویان، نماینده پیشین مجلس، ادعای دیگری درباره ظریف مطرح کرده بود. نبویان گفته بود «ایران هستهایاش را داد تــا رابطه بانکی برقرار شــود؛ اما رابطه بانکی برقرار نشــده است و یکسالونیم است که آنها اجرا نمیکننــد و بــرای برقراری رابطه بانکی یک شــرط جدید گذاشــتهاند و گفتهاند به شرطی رابطه بانکی را برقرار میکنیم که حاجقاســم ســلیمانی را به ما تحویل دهیــد و رفتهاند تعهد ایــن کار را به آمریکا دادهاند و برگشــتهاند، به خدا قســم. وزیر مملکت رفته است این تعهد )تحویل سردار سلیمانی( را به FATF (گروه مالی بینالمللی( داده است.»

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در واکنش به این اظهــارات گفت: «این نوع صحبتها بیپروا و ناپســند است و نمیتوانم باور کنم در ایران کسی بتواند تا این حد سخن غلط و دروغ بگوید.»

کریمیقدوســی نیز روز گذشــته دربــاره ادعای نبویان گفته «هیچکس در دولت قدرت تحویلدادن سردار ســلیمانی را ندارد. منطق خبری را که منتشر شــده نمیدانم، قبول نــدارم و گمــان نمیکنم که صحیح باشــد. اگر چنین ســخنی صحیح بود، امروز آقای ظریف ســر جایــش نبود. فکــر نمیکنم وزیر خارجــهای در جمهــوری اســامی جرئــت چنین کارهایی را داشــته باشــد». وی در ادامه تأکید کرد: آنچه تاکنون بیان داشــتهام، همیشــه مســتند بوده اســت و آنچه درباره جاسوســی یکی از اعضای تیم مذاکرهکننــده هســتهای نیز مطرح کــرده بودم، در دادگاه در حال بررسی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.