آنچه بلوچها میخواهند

Shargh - - ديپلماسي - مهراب طوقی . مدرس دانشگاه

بلوچســتان ایران دومین منطقه وسیع و پهناور ایــران اســت. بلوچها به جــز ایران در بســیاری از مناطــق جهان بهخصوص پاکســتان، افغانســتان، ترکمنستان، کشــورهای عربی حوزه خلیج فارس و همچنین ممالک آفریقایی ســکونت دارند. بلوچها از اقــوام دیرپا و کهن ایرانی هســتند که در باروری و غنــای تمدن ایرانی و اســامی مانند ســایر اقوام این ســرزمین باســتانی نقشــی مانــدگار از خود بر جــای نهادهاند. بدون شــک در میان اقــوام ایراني، قومیت بلوچ از همه کمتر شــناخته شده است. این کمترشناختگی عوامل سیاسی، اجتماعی و تاریخی خاص خــود را دارد. هرگاه این کمترشــناختگی را در کنار اطاعات مخــدوش از قوم بلوچ در جامعه ایرانــی در نظر بگیریم، میتوان گفت تصور عمومی از بلوچســتان و مــردم آن با قاچاق مــواد مخدر و خشــونت پیوند خورده اســت. این جفایی است که بلوچ به دلیل همسایگیاش با افغانستان به عنوان مهمترین تولیدکننده مواد مخدر باید تحمل کند. در این میان صداوسیما و بعضی از سینماگران با تولید و پخــش برنامهها و فیلمهای خــاص بر این تصور شدت میبخشند. بلوچها در طول تاریخ همیشه در مقابل هجــوم فرهنگی و نظامی بیگانگان به میهن عزیز ایستادگی و مقاومت کردهاند. زبان بلوچی یکی از باســتانیترین زبانهای ایرانی بوده و اهل نظر آن را منطبق با متون اوســتا )قدیمیترین ســند ادبیات ایران( میدانند. زبان بلوچی در بعضی موارد مقدار بیشــتری از خصوصیــات زبانهای ایرانــی قدیم را نســبت به دیگر زبانهای ایرانی نو مانند فارسی نو حفظ کرده اســت و همچنین توانسته است بسیاری از واژههای اصیــل ایران قدیم را تاکنون بدون تغییر حفظ کند. بعد از ظهور اســام این قوم با جان و دل این دین ضدطبقاتی و آزادگر را پذیرفته و )سیاهسوار بلوچ( که یکی از امرای یزدگرد بوده، بعد از پذیرش اسام و ملحقشدن به سپاه مسلمانان، نقش مهمی در گسترش این دین و ســرنگونی حکومت طبقاتی ساســانیان داشته اســت. در زمان قبل از انقاب به ویژه رژیــم پهلوی، بلوچســتان محرومترین منطقه ایران بــوده و وضعیت نابســامان و میلیتاریســتی حاکم و ژاندارمهــا همهکاره امــور بودند. با توجه به موقعیت جغرافیایی، بلوچســتان میتوانســت منطقهاي آسیبپذیر برای نظام نوپای انقاب باشد. ولی بلوچها هرگز نخواستند مسیر خود را از ایرانیان جدا و نهــال نوپای انقــاب را ضربهپذیر کنند و در هر مقطع حساســی مانند جنگ تحمیلی خالصانه شرکت کردند. پس از جنگ با شروع دوران سازندگي، مردم بلوچســتان انتظار داشــتند دولتهاي وقت درصدد رفــع محرومیت، برقراري عدالت اجتماعي و توســعه منطقه برآیند اما بــا وجود همه خدمات و زحمــات دولتهاي مختلف آمــار فقر، بيکاري، بيسوادي، بازماندگي تحصیلي، اعتیاد و تبعیضات رو به تزاید و افزایش گذاشــت. بلوچستان سرزمیني اســت با استعدادهاي بالقوه انســاني و طبیعي که متأســفانه به محرومترین نقطه کشور پهناور ما بدل شده اســت و اما اکنون نسل جوان بلوچ وارث کوه، دریا و دشتهایي است که کار زیربنایي و اساسي در آنها در حداقل ممکن انجام شــده است و بيکاري به معناي واقعي کلمــه در این دیار بیداد ميکند و این معضل وحشــتزا در کنار معضات اجتماعي مانند اعتیــاد، جوانان بلوچ را درو ميکند. اگر اندك فرصــت مرزهاي زمینــي و دریایي در همســایگي نبودنــد، خــدا ميدانســت مردمان این مــرز و بوم چگونه روزگار به ســر ميآوردنــد. جوانهاي بلوچ گروه گروه به آن ســوي مرزها کوچ ميکنند تا شاید لقمه ناني به چنگ آورند. کوچ بلوچ قصهاي است پرغصــه، داســتان هجرتي حزنآور. هــزاران نفر از بلوچهاي ایران به علت بيکاري به آن سوي مرزها رفته و در آن نواحي مشــغول به کارهاي ســخت و توانفرســا شــدهاند. در این میان گروه کثیري را هم به مشــاغل کاذب واداشــته اســت. بعد از حماسه 29 اردیبهشــت 96 و انتخاب مجــدد دکتر روحاني، امیــدي در دل جوانــان بلوچ جوشــید و هنوز این امید در جوشش اســت. تحصیلکردگان بلوچ باور کردهاند که جایگاهي براي آنها در نظر گرفته شــده اســت. هرچند تاکنون نمادهاي بســیار کمســویي از ایــن نور امید را در عمل مشــاهده کردهاند. آراي 73.2درصدي مردم بلوچســتان بــه رئیسجمهور روحاني در شــرایطي که رقیــب انتخاباتي از دادن یارانه چندصد هزار توماني سخن ميگفت و رنجها و گرفتاريهــاي فراوان مردم این خطه از کشــور را دربر گرفته بود، نشــان دهنده امید مردم به تعمیق تغییر و تحول و بهبود زندگي در مناطق مرزي است. مهمترین خواســته و مطالبه بلوچهاي ایران اجراي کامل قانون اساســي به عنوان میثاق ملي خصوصا فصل حقوق ملت بهویژه اصول 12، 15 و 19 اســت که در واقع همان رفع تبعیضات در اســتخدامها و انتصابات، آزادي و حرمــت فرهنگي، تأمین حقوق شهروندي، تدریس زبان و ادبیات بلوچي در مدارس و دانشگاههاي استان، مشــارکت در برنامه توسعه ســواحل مکران و همچنین توزیــع عادلانه بودجه، امکانات و فرصتهاست. مردم بلوچستان مرزبانان ایران اسامي هســتند، بلوچستان عضو پیکره ایران اســت. امیدواریم با برآوردن خواســتههاي این قوم شاهد مشــارکتدادن بلوچها در تصمیمگیريها و تصمیمسازيها و مدیریت کان استاني و کشوري و توسعه پایدار و همهجانبه منطقه باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.