«هديه بزرگتری» برای ايالات متحده داريم

Shargh - - جهان -

یک روز پس از انتشار گزارشها درباره آزمایش موشکی جدید در کرهشــمالی، خبرگزاری رسمی آن کشــور به نقل از «کیم جونــگاون» رهبر این کشــور نقل کرده اســت که پیونگیانــگ «در نظر دارد یک بســته هدیه بزرگتر» برای ایالات متحده بفرستد.

صبح روز دوشنبه کرهجنوبی و ستاد فرماندهی ایالات متحده در اقیانوس آرام، از آزمایش موشک بالســتیک کوتاهبرد جدید از سوي کرهشمالی خبر دادند. آنچه بــا واکنش رئیسجمهــوری ایالات متحده روبهرو شــد که گفت «کرهشمالی با پرتاب یک موشک بالســتیک دیگر به همســایگانش از جمله چین بیاحترامی کرده اســت... با این حال چین تمام تلاش خود را انجام داده است».

خبرگزاری رســمی کرهشمالی که معمولا یک روز پس از رخدادهایی مانند آزمایشهای نظامی یا بازدیدهــای رهبر آن کشــور، گزارشهای آن را منتشر میکند، روز گذشته به نقل از کیم جونگاون گفت: پیونگیانــگ جنگافزارهای قویتری تولید خواهد کرد: «او ]رهبر کرهشــمالی[ ابراز اطمینان کرده اســت که ]این کشور[ گام قویتری روبهجلو برمیدارد تا برای یانکیها یک بسته هدیه بزرگتر ارسال کند». یانکی در اصطلاع عامیانه لقبی است کــه هرچند معانی مختلفی دارد، اما درباره مردم ایالات متحده به کار برده شده است.

گفتــه میشــود کرهشــمالی در تــلاش برای ســاخت و آزمایــش موفقیتآمیــز موشــک قارهپیماســت. پیونگیانگ تاکنون موفق به پرتاب چنین موشکی نشــده و درباره تواناییهای فعلی آن در ســاخت این نوع موشک نیز همچنان تردید وجــود دارد. با این حال از زمان رویکارآمدن کیم جونگاون، بیش از 70 آزمایش موشکی مختلف و سه آزمایش هستهای نظامی انجام داده است.

همزمان با انتشــار گزارش سهشنبه خبرگزاری رسمی کرهشــمالی، کرهجنوبی اعلام کرد همراه ایــالات متحده و با حضــور بمبافکن «بی-۱ بی لنسر» دســت به یک رزمایش مشترک زده است. کرهشمالی، سئول و واشنگتن را متهم کرده است که در حال تمرین بــرای پرتاب بمب اتمی در آن کشور هستند.

بمبافکــن «بی-۱» هواپیمــای مافوقصوت اســت و در کنــار بــی-۲ و بی-۵۲، یکی از ســه هواپیمای راهبردی اســت که در نیــروی هوایی ایــالات متحده به خدمت گرفته شــده. مقامهای ایالات متحده، پیشتر ضمن هشدار به کرهشمالی درباره آمادگــی برای مقابله با تحــرکات نظامی پیونگیانگ، تمرین برای حمله به آن کشــور را رد کرده و میگویند هدف از رزمایشها با کرهجنوبی و ژاپن، «دفاعی» است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.