مرگ «مانوئل نوريهگا» ديکتاتور سابق پاناما

Shargh - - جهان -

مانوئل نوریهگا، دیکتاتور نظامی ســابق پاناما، روز دوشنبه در ۸۳ســالگی درگذشت. به گزارش رویتــرز ، «خــوان کارلــوس وارلا »، رئیسجمهور کنونی پاناما، در توییتر خود خبر درگذشــت نوریگا را تأیید کرد و نوشــت: «مرگ مانوئل نوریهگا پایان فصلی بــود در تاریخ مــا؛ دختران و بســتگان او سزاوار برگزاری یک مراسم تشییع آرام هستند.»

نوریهگا ســه ماه پیش یک عمل جراحی مغز انجــام داد و بــه دنبــال آن دچار خونریزی شــد و در نهایــت به دلیل وخامت شــرایط جســماني درگذشت.

مانوئل نوریهگا در ســال ۱۹۳۴ در پاناماسیتی، پایتخت پاناما به دنیــا آمد. پدر و مادرش او را در پنجســالگی رها کردند و او به وســیله خالهاش بزرگ شــد. نوریهگا در ســال ۱۹۸۱ دولت کودتای نظامی پاناما را تحویل و در ۱۹۸۳ رسما به عنوان رهبر پاناما قدرت را در دست گرفت.

دوران کنتــرل پاناما به وســیله او سرشــار از سرکوب خشــونتبار مخالفان و انتشــار اخباری مبنی بر ناپدیدشدن آنها بود. اهمیت ژئواستراتژیک پانامــا در کانال پاناما کــه اقیانوسهای اطلس و آرام را به یکدیگر وصل میکند، باعث شــد ایالات متحده روابط نزدیکی با این کشور داشته باشد.

ژنــرال نوریهگا زمانی متحد سرســخت آمریکا محســوب میشــد و ایالات متحده هم ســالها از ســرکوبهای دوران حکومت او چشمپوشــی میکــرد. اما روابط گرم دو کشــور دیــری نپایید و آمریــکا با قطع حمایتهای مالی و نظامی خود از پاناما، داراییهای دولت این کشور در ایالات متحده را توقیف کرد. در ســال ۱۹۸۹ دادگاهی در آمریکا آقای نوریهگا را به جرم اخاذی، پولشویی و قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب قرار داد تا اینکه در پایان آن سال، «جورج بوش» (پدر( رئیسجمهور وقت ایــالات متحده، دســتور دخالت نظامــی در پاناما را صادر کــرد. نیروهای نظامــی آمریکا به راحتی پاناما را تسخیر کردند و مانوئل نوریهگا به سفارت واتیــکان پناه برد. نوریهگا تنها ۱0 روز این وضعیت را دوام آورد و خود را تسلیم کرد. او حدود ۱7 سال در آمریکا زندانی بود و از آنجا به فرانسه رفت تا در این کشــور نیز زندانی شود. دیکتاتور سابق در سال ۲0۱۱ به پاناما بازگردانده شــد تا در حبس خانگی در کشورش روزگار بگذراند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.