اولتیماتوم فیلیپین به شبهنظامیان داعش

Shargh - - جهان -

ارتش فیلیپین روز گذشته همزمان با هشتمین روز بحــران درگیــری نیروهایش با شــبهنظامیان مرتبــط با داعــش در جنــوب این کشــور، از این شبهنظامیان که شــهری به نام ماراوی را اشغال کردهاند خواســت خود را تسلیم کنند. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت فیلیپین اعلام کرده در آســتانه بازپسگیری شــهر ماراوی از گروه شــبهنظامی مائوته وابسته به داعش قرار دارد. این گروه چند روز پیش توانست بخشهای زیادی از شهر ماراوی را به اشغال خود درآورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.