پاسخ وزير خارجه قطر به امارات و عربستان

Shargh - - جهان -

وزیــر خارجــه قطر بــه هجمهای کــه اخیرا روزنامههای ســعودی و اماراتی علیه کشــورش در پی بحران اخیر بین دوحه و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به راه انداختند، با اســتناد به جملــهای از امام علی)ع( پاســخ داد. محمد بنعبدالرحمــان، وزیــر خارجه قطــر در صفحه شــخصی خــود در توییتر در واکنــش به مواضع اخیر رسانههای سعودی و اماراتی علیه کشورش جملهای از امام علی)ع( نوشــت که فرمودهاند: «هــر زخمــی دوایــی دارد... جز اخــلاق بد که درمانی ندارد .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.