آوارگی بیش از ۱۰۰ هزار نفر در افغانستان

Shargh - - جهان -

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل OCHA() اعلام کرده از آغاز ســال ۲0۱7 میلادی تاکنون شــمار آوارگان داخلی در افغانستان بیش صد هزار نفر بوده اســت. هرچند این آمار کاهش ۳۶درصدی را نســبت به مدت مشــابه سال قبل نشــان میدهد، بااینحال بیشتر این افراد به دلیل درگیریها و ناامنی مجبور به ترک خانههای خود شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.