آزادی نماينده اسیر پارلمان فلسطین

Shargh - - جهان -

محمد ابوطیر، نماینده پارلمان فلسطین که ۱7 ماه در اسارت رژیم صهیونیســتی بود، امروز آزاد شد. دادگاه اسرائیلی عوفر، این نماینده فلسطینی را به ۱7 ماه حبس و پرداخت هشــت هزار شکل جریمه مالی محکوم کرده بود. ابوطیر در مجموع ۳۵ ســال در زندانهای رژیم صهیونیســتی اسیر بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.