اعلام جنگ خلیفه حفتر علیه نیروهای دولت توافق ملی لیبی

Shargh - - جهان -

فرمانــده نیروهای موســوم بــه «ارتش ملی لیبی» که مستقر در شــرق این کشور است، اعلام کرد، تصمیم دارد حملات نظامی علیه گردانهای نظامی مسلط بر طرابلس وابسته به دولت توافق ملی را ادامه دهد. او درعینحال قطر را رســما به حمایت از گروههای تروریســتی مرتبط با القاعده متهم کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.