درآمدي بر داستاننويسي عربي

Shargh - - ادبيات -

«رمــان عربــي» با عنــوان فرعي درآمــدي تحليلي-انتقــادي، عنوان كتابي اســت از حمدي ســكوت كه بهتازگي با ترجمه عظيم طهماســبي در نشــر نيلوفر منتشــر شــده است. نويسنده اين كتاب، حمدي سيد احمد ســكوت، از منتقدان و پژوهشــگران مصري اســت و بهطور مشــخص از متخصصــان ادبيات معاصــر عربي بهشــمار ميرود. ســكوت، در ســال 1965 از پاياننامــه دكتــري خــود با عنوان «رمان مصــري و رويكردهاي اصلي آن» در دانشگاه كمبريج دفاع كرد و ســپس به مصر برگشــت و در دانشــگاه قاهره به تدريس پرداخت. او تاكنون آثار پژوهشــي زيادي درباره ادبيات عرب منتشــر كرده كه ويژگي اصلــي همــه آنها «جنبــه تحقيقي و دايرهالمعارفــي و حجم گســترده استنادهاي بهكارگرفته» در آنهاست. مترجم كتاب در بخشي از مقدمهاش دربــاره اهميت و ضرورت ترجمه اين اثر نوشــته: «رمانهــاي متعددي از نويســندگان عرب به فارسي ترجمه شــدهاند، بااينحــال تاكنــون اثــري مســتقل كه به تحليل و بررسي رمان عربي بپردازد و شــرحي كوتاه و دقيق از پيدايش و تحول آن در كشــورهاي گوناگون عربي ارائه دهد، در دسترس خوانندگان فارســيزبان قرار نگرفته است. ناقدان علاقهمند به رمان عربي همواره فقــدان چنين اثــري را درك ميكردند و از نبودنش گلهمند بودند. همچنين دانشــجويان و پژوهشگران حوزه مطالعــات تطبيقي رمان عربي و فارســي نيز از ميزان اهميت چنين اثري در زبان فارسي آگاهاند.» نويسنده اين كتاب، كوشــيده تا سير رمان عربي در سرزمينهاي عربي از آغاز پيدايش تــا امــروز را بررســي كند. كتــاب به دليل تقدم ابتدا به رمانهاي مصري

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.