رمان عربي

Shargh - - ادبيات - حمدي سكوت ترجمه عظيم طهماسبي نشر نيلوفر

ميپردازد و سپس به سير رماننويسي در لبنان، ســوريه، فلســطين، اردن، عراق، عربســتان، كشــورهاي حوزه خليجفــارس، يمن و ســودان توجه كــرده و در آخــر به رماننويســي در كشــورهاي مغــرب عربي )شــمال افريقــا( پرداخته اســت. در اين اثر، تنها رمانهايي بررسي شدهاند كه در اصل به زبان عربي نوشــته شدهاند و ازاينرو آثاري كه رماننويسان شمال آفريقا به زبان فرانسه نوشتهاند و نيز رمانهايــي كه نويســندگان لبناني و مصري به طور نمونه به زبان فرانسه يا ديگر زبانهاي اروپايي نوشتهاند در چارچوب اين اثر نميگنجند. نويسنده در بخشــي از مقدمهاش نوشته: «اثر پيشرو، در حــد امكان و بنابر ويژگي كتابهاي مرجع، ميكوشد از اصول داوريهاي محكم نقــدي كه درباره آثــار رماننويســان و جايــگاه آنهــا صورت گرفته و در دسترس خواننده اســت، فراتــر نــرود. باوجوداين، در موارد بسياري برخلاف قاعده مذكور عمل كردهايم. از ســوي ديگــر، آثار نويسندگاني كه در مصر به نسل دهه شــصت مشــهورند، با درنگ و تامل بيشتري بررسي ميشــود.» نويسنده همچنيــن توضيــح داده كــه در اين اثــر مجالي نيافته تا بــه رويكردهاي نسبتا محدود رماننويسي مثل رمان علمي-تخيلي، رمان فمينيستي، رمان مدرن و پســامدرن– كه بهطور نمونه در آثــار ادوار خــراط و الياس خوري رواج دارد- بپردازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.