اثر مشترک پدرام درخشانی و سهیل حسنوی منتشر شد

Shargh - - موسيقي -

اثر مشــترک پدرام درخشــانی و سهیل حُســنوی، در قالب دونوازی )دوئت( سنتور منتشر شد. این قطعه که ‪Holiday Blessings‬ نام دارد، از ساختههای «عزیزا مصطفیزاده»، موزیسین شهیر آذربایجانی و ملقب به پرنسسِ موسیقی جز است که دنبالهرو سبک «جز مُقام»؛ یعنی تلفیقی از موســیقی مقامی و فولکلور آذربایجان و همچنین موسیقی جَز است. سهیل حُســنوی درباره این قطعه میگوید: «حدود یک سال برای تمرین و اجرای این قطعه وقت گذاشــتیم و سنتورهایی با ابعاد و محدودههای صوتــی متفاوت را آزمودیــم و در نهایت، این قطعه را کــه اصلِ آن در قالب ســولوی پیانو اجرا شده، برای دوئت ســنتور با دو سازِ «می کوک» و «لا کوک» تنظیم کردیم».این آهنگساز همچنین درخصوص همکاری مشترکش با پدرام درخشــانی میگوید: «کارکردن با پدرام درخشانی که موزیســینی خلاق، نوگرا و ساختارشکن است، بسیار جذاب و لذتبخش بود و برای من که از نوجوانی مخاطب آثار پدرام عزیز بودهام افتخار بزرگی است». حســنوی درباره نکات حائز اهمیت درخصوص بازنوازی این کار میگوید: «میتوان به تقسیمات پیچیده ریتمیک، حرکتهای کروماتیک و پاساژهای پنتاتونیک با تمپوی بالا، انتقال گام و مدلاسیونهای پیدرپی، اســتفاده از امکانات و تکنیکهای اجرائی ساز سنتور از جمله میوتها، فلاژولهها، گلیســاندو و آکوردگذاری با استفاده از آرپژها و دوبل نُتهای غیرمعمول و مضرابهای راست و چپ متوالی و غیرمرسوم )اصطلاحا «بددست» برای سنتور( اشاره کرد که در ابتدا کار را کمی سخت میکرد، ولی در نهایت پس از آزمونوخطاهای بســیار، این کار از ســوی سیاوش کامکار ضبط، میکس و مستر شد و به نظرم ارزش یک سال وقتگذاشتن را داشــت. در نوازندگی و آثارم همیشه به دنبال خلق فضاهای جدید و کمآزمودهشده بودهام و به هیچ سبک و ژانرِ موسیقایی خاصی متعصب و پایبند نبوده و همواره خودم را به چالشهای جدید میکشانم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.