آلبوم «تا آن سوي سمرقند» رونمایي شد

Shargh - - موسيقي -

آلبوم «تا آن سوي سمرقند» به تهیهکنندگي مرتضي دلیري و خوانندگي عارف جعفري از سوي شرکت «نغمه هفت اقلیم» روانه بازار موسیقي شد. آلبوم داراي 12 قطعه با نامهاي «تا آن سوي سمرقند»، «پاورچین»، «تبســم»، «نامه»، «انتظار»، «چــراغ غم»، «پرواز»، «قســم»، «بار آخر»، «بينصیب»، «زیر باران» و «آرزو» است. عارف جعفري خواننده، آهنگساز و تنظیمکننده این اثر درباره اولین آلبومش گفت: «تا آن ســوي سمرقند» داراي مدهاي موســیقي مشترک بین ایران و افغانستان است. با توجه به آشــنایي با موسیقي سنتي ایران ســعي کردم در آلبوم از موسیقي سنتي ایران نیز بهره ببرم. امیدوارم این اثر مورد اســتقبال مخاطبان فارسيزبان ایران و افغانســتان قرار بگیرد. او افزود: سعید بیابانکي، قنبر علي تابش و عبدالکریم جعفري شــاعران آلبوم هســتند و نوازندگان این آلبوم نیز مشــترک بین دو کشور ایران و افغانســتان هستند که در جهت وحدت و همدلــي بین ملتها این اثر را اجرا کردهانــد. مرتضي دلیري تهیهکننده آلبوم نیز گفت: آنچه براي ما مهم اســت انتشار یک آلبوم بینالمللي در حوزه زبان و ادبیات پارســي اســت. به عبارتي ملیت افغانستاني عارف جعفــري به عنوان خواننده اثر در این منظر بــراي ما اهمیت دارد که او شــکل دیگري از زبان فارســي را به مخاطب ارائه خواهد داد. همچنین موضوع مهاجرت که در سالهاي اخیر بهشدت مورد توجه جهانیان قرار گرفته ميتواند دلیل دیگري براي انتخاب این آلبوم باشــد. البته ما صرفا به دنبال ایجاد یک فضاي موســیقایي به شیوه پاپ نبودیم بلکه کوشش شده است در این اثر سازهاي مرتبط با کشور افغانستان نیز براي مخاطبان معرفي شود. مراسم رونمایي «تا آن سوي سمرقند» روز گذشته با حضور سعید علي دهکردي، سعید بیابانکي، مهدیه عرب، مهلا سلیماني و... در شهر کتاب «ابن سینا» برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.