حضور یک خواننده نابینا در بازار موسیقی

Shargh - - موسيقي -

مهرشــاد وفایی با انتشار قطعه «اسب بالدار» پا به بازار رسمی موسیقی گذاشــت. وفایی 31ســاله اســت و از 15سالگی ســاززدن و موسیقی را بهصــورت جدی دنبــال میکند و فعالیتهــای متفاوتی انجــام داده است. او گیتار را نزد اســتادانی مانند محمدرضا سبکتکین، پیام اسلامی و فرهاد مجذوب آموخته و همچنین در کنســرواتوار موســیقی تحصیل کرده اســت. وفایی قصد دارد زمستان امسال به همت مؤسسه فرهنگی «نغمه حصار» آلبوم اولش با نام «از کویر لوت تا آریزونا» را منتشــر کند. این آلبوم 10 قطعه دارد و همه قطعات در ســبک کانتری تنظیم شــده اســت. آهنگســازی قطعات بر عهده وفایی بــوده و همچنین نوازنده گیتار آکوســتیک و الکتریکِ آلبوم است. تنظیم قطعه اسب بالدار و همه قطعات آلبوم بر عهده «جِروم ولز» موزیســین آمریکاییتبار است. زمانی که جزمنِ صاحبنام و برنده گرمی یعنی «باب بلدن» در ســال 93 برای اجرا در جشنواره موسیقی فجر به ایران میآید مهرشاد وفایی با اعضای گروهش )جــروم در گروه او گیتار باس مینواخت( ارتباط برقرار میکند و سرآغاز این همکاری میشود. تنها قسمتهایی از آهنگ که مربوط به مهرشــاد است در استودیو «دیوان» ضبط شده و مابقی توسط نوازندگان خارجی در کشــور سوئد ضبط شده است. همچنین برای اسب بالدار که پاپیولارترین قطعه آلبوم است موزیکویدئویی به شکل انیمیشن ساخته شــده است که همزمان با این قطعه منتشر میشــود. این ویدئو کاری از اســتودیو مداد آبی به کارگردانی «آرش افشاریان» است. گفتنی است که تهیهکننده این پروژه احمدعلی وفایی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.