منوچهر صهبایی «چهارفصل ویوالدی» را روی صحنه میبرد

Shargh - - موسيقي -

گروه هنر:

ارکســتر مجلســی ایران به رهبری «منوچهر صهبایی»، 8 و 9 تیر اولین اجرای خود را با آثاری از ویوالدی، ســامارتینی و گریک در تالار وحدت روی صحنه میبرد. دومین تمرین ارکستر مجلسی ایران با رهبری دکتر منوچهر صهبایی با چهارفصل ویوالدی و کنسرتینو در سل ماژور از ســامارتینی انجام شد. این ارکستر در نظر دارد هر فصل را یک سولیست بنوازد. سولیســتهای این برنامه فرناز خاکپور )بهار(، دانیال جورابچی )تابســتان( آرمین قضاتی )پاییز( و امیر باورچی )زمستان( خواهند بود. سولیستها از بین نوازندگان ارکستر مجلسی هستند و بهدلیل حساسیت در خوب نواختهشــدن قرار بر این شده که هر قسمت را یک نوازنده اجرا کند. کلاوس نیز در قطعات سامارتینی و ویوالدی گروه را همراهی خواهد کرد. این در حالی است که مستندی با نام چهارفصل با کارگردانی «فرزاد فرهوش» در حال ضبط است. این فیلم به چگونگی روند تأسیس ارکستر مجلسی تا زمان کنسرت میپردازد و همچنین نگاهی به تاریخچه ارکستر مجلسی در ایران خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.