انتشار «بیدارباش شهر مردگان» در ایران

Shargh - - موسيقي -

شرق: آلبوم «بیدارباش شهر مردگان» از ســوی کمپانــی majorhitrecords برای مخاطبان خارج از ایران منتشــر شد و قرار است بهزودی در 9٦٦ سایت معتبر موسیقی جهان از جمله cdbaby و itunes قــرار بگیــرد. ایــن آلبــوم در مــاه جــولای امســال از ســوی همیــن کمپانــی بــرای شــرکت در ‪Grammy Awards 2018‬ ، در ردهبندی موســیقی جهانــی ‪World Music(‬ ) ارسال خواهد شــد. این آلبوم بهزودی از ســوی یکی از انتشارات داخل کشور ارائه خواهد شــد. «بیدارباشِ شــهر مــردگان» محصول نگرشــی متفاوت بــه موســیقی تربتجام و خراســان بزرگ ایران است و سعی دارد نغمات موجود در حوزه موسیقی مقامی را با بیانی جدید به گوش مخاطب برساند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.