ناکامی جاعلان در فروش ملک 110 میلیاردریالی

Shargh - - حوادث -

پلیــس:

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان گفت: اعضای باندی که با جعل ســند، قصد فروش ملکی خالی از ســکنه به ارزش 110 میلیارد ریال را داشــتند در عملیــات کارآگاهــان اداره جعــل و کلاهبرداری پلیس آگاهی این فرماندهی دســتگیر شدند. سردار «عبدالرضا آقاخانی» اظهار کرد: در پی کســب خبری مبنــی بر فعالیــت باندی در زمینه جعل ســند برای املاک خالی از ســکنه و کلاهبرداری از طریق فروش آنها، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبــارزه با جعــل و کلاهبــرداری پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان قرار گرفت. وی با بیان اینکه اعضای ایــن باند مهارت بالایی در تهیه اسناد جعلی داشتند، گفت: آنها با پرسهزنی در مناطق بالای شــهر اقدام به شناســایی امــلاک گرانقیمت خالی از ســکنه کرده و با اطمینــان از عدم مراجعه طولانیمــدت صاحبان ملک، برای آن ســند جعلی تهیه و از این طریق آن را به فروش میرســاندند. این مقام مسئول عنوان کرد: سرانجام با تحقیقات گسترده کارآگاهان اعضای این باند ســهنفره درحالیکه قصد داشتند ملکی گرانقیمت واقع در یکی از نقاط بالای شــهر اصفهان را که دارای ارزشی بالغ بر 110 میلیارد ریــال بود در یکــی از بنگاههای معامــلات ملکی به فروش برسانند، دستگیر شدند و از آنان یک جلد سند بنچاق جعلی نیز کشف شد. این مقام انتظامی با بیان اینکه متهمان دارای سوابق کیفری در زمینه جعل و کلاهبرداری هستند، گفت: متهمان با اقرار صریح به بزه انتســابی همراه با پرونده تشکیلشده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شــده و با قرار تأمین مناســب روانه زندان شدند. ســردار آقاخانی افزود: با تــلاش کارآگاهان، صاحبان اصلی این ملک که از چنین اتفاقی بیاطلاع بودند، شناســایی شده و در جریان ایــن کلاهبرداری قــرار گرفتند. فرمانده انتظامی اســتان با هشــدار به کســانی کــه املاک گرانقیمت خود را به صورت بلاصاحب رها میکنند، گفت: معمولا زمینها و املاک گرانقیمت رهاشــده کــه هیچگونه اقدامــی برای مشــخصکردن حدود مالکیــت آنها صورت نگرفته مــورد طمع جاعلان و کلاهبرداران قرار گرفته و این افراد با شناسایی چنین زمینها و املاکی سعی میکنند با تهیه سند مجعول، آنها را به فروش برسانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.