کشف 2 تُن و 730 کیلوگرم مواد مخدر در 2 ماه

Shargh - - حوادث -

پلیــس:

رئیسپلیس مبــارزه با مــواد مخدر اســتان آذربایجان غربــی از کشــف دوتنو 730 کیلوگرم انواع مواد مخدر در دوماهه امســال خبر داد. ســرهنگ «کریم اکبری» در نشست خبرنگاران رســانههای گروهی گفت: در دوماهه امســال دوتنو 730 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شده که افزایش 90درصدی کشفیات نسبت به مدت مشابه سال قبل را داشتهایم. وی با اشاره به اینکه در این راستا 16 باند متلاشی شده است، افزود: دستگیری چهارهزارو 296 نفر معتاد، قاچاقچی، توزیعکننــده و نگهدارنده مواد مخدر از دیگر اقدامــات مأموران در رابطه با مبارزه با مواد مخدر بوده است. این مقام انتظامی تصریح کرد: در زمینه جمعآوری معتادان 75 درصد، دســتگیری قاچاقچیان هفت درصد و انهــدام باند تهیه و توزیع مواد مخدر هفــت درصد افزایش داشــتهایم که در مجموع دســتگیریها با افزایش 56درصدی مواجه هستیم. ســرهنگ اکبری با اشــاره به افزایش هزارو 618درصدی کشفیات قرصهای روانگردان در سال جاری، ادامه داد: کشــف 156هــزارو 498 عدد قرص روانگــردان از دیگر اقدامات مأمــوران در این مدت اســت. رئیسپلیس مبارزه با مــواد مخدر فرماندهی انتظامــی آذربایجان غربی در پایان خاطرنشــان کرد: اعتیاد ارمغان شومی از سوی دشمنان علیه کشورمان اســت که باید با انجام اقدامات فرهنگی در این زمینه بهویژه با تلاش اصحاب رســانه زمینه ورود و مصرف این بلای خانمانسوز را در جامعه کاهش دهیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.