کشف 12 کیلوگرم مواد مخدر در میاندرود

Shargh - - حوادث -

میزان:

دادســتان عمومــی و انقــلاب میاندرود از کشــف 12 کیلوگرم مــواد مخدر از نــوع تریاک در این شهرســتان خبر داد. حجتالاسلاموالمســلمین ســیدجواد هاشــمی، دادســتان عمومــی و انقلاب میانــدرود، از کشــف 12 کیلوگرم مواد مخــدر از نوع تریاک در این شهرســتان خبــر داد. وی افزود: در پی اخبــار واصله از منابع خبــری، مبنی بر خریدوفروش مواد مخدر بهوسیله فردی به هویت خانم )ص. ش(، پیگیری موضوع در دســتور کار قرار گرفت. دادستان میاندرود درادامه بیان کرد: با صدور دســتور قضائی به پلیس مواد مخدر شهرســتان و رصد مشارالیه که دارای سوابق متعدد در امر خریدوفروش مواد مخدر بوده اســت، متهم در ساعاتی بعد از نیمهشب حین فروش مواد مخدر دستگیر و 12 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک، مبلغ 32 میلیون ریال وجه نقد، یک عدد ترازو و همچنین یک دستگاه دوربین مداربسته که در ورودی کوچه منتهی به منزل متهم نصب شــده بود، کشف و ضبط شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.