برخورد مینیبوس با خودروي سواری 2 کشته برجا گذاشت

Shargh - - حوادث -

ایرنــا:

معــاون امدادونجــات هلالاحمــر خراســانرضوی گفت: بر اثر برخــورد مینیبوس با خودروي سواری پژو در جاده قوچان به درگز دو نفر کشته و سه نفر مصدوم شدند. اسماعیل بهمنآبادی افزود: این حادثه ســاعت 7:30 دیروز در کیلومتر 25 جاده قوچان به درگز حوالی روستای رهورد، رخ داد. وی اظهار کــرد: در این حادثه دو سرنشــین خودرو پژو در دم جان خود را از دســت دادند و ســه نفر از سرنشــینان خودرو مینیبوس مصدوم شــدند. وی گفت: یک تیم امداد با خودروي آمبولانس و ســت نجات از پایگاه امامزاده ابراهیم هلالاحمر قوچان به محل حادثه اعزام شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.