آقای ف لاریجانگیتوگوب حاقحجتفلاتسلاوماو المدسلر مینمحسسیان ائنصارل یرادشرعی را ندارد

Shargh - - هنر -

گروه هنر: نامه محمدجواد لاریجانی درباره «خاف موازین شرعبودن تاوت ربنای شجریان» همچنان واکنش چهرههای فرهنگی و هنری را در پی دارد. این عضو شــورای نظارت بر صداوسیما، در نامهای خطــاب بــه صالحیامیــری، درباره عــدم پخش این اثر نوشــت: «در تاوت مذکــور توجه به آیات تحتالشعاع قرار میگیرد و این امر خاف موازین شــرعی تاوت اســت». حجتالاساموالمسلمین حســین انصاریراد، نماینده ادوار مجلس، ضمن رد ادعــای لاریجانی، پاســخ صریحی به گفتههای او داد. انصاریراد در گفتوگو با «شــرق»، درباره اظهارنظــر لاریجانی مبنی بر اینکــه پخش ربنای شــجریان خاف موازین شرعی تاوت است، گفت: «دو موضوع مطرح اســت؛ یکی مســئله سیاسی که در ادامه به آن اشــاره میکنم و دیگری مسئله شرعی. اینکه آقای محمدجواد لاریجانی میگویند شــرایط تاوت را با صــوت آقای شــجریان حفظ نمیکنیــم، به این معنی که شــرایط تاوت که در حقیقت حرمت و شــکوه و لطافت قرآن اســت را تحت شــعاع قرار میدهد، این حرف واقعا عجیب است».

او ادامــه داد: «آقای محمدجواد لاریجانی حق فتوادادن در مســائل شــرعی را ندارد. تا جایی که خبر دارم، ایشان فیزیکدان و سیاستمدار است و تحصیات فقهی که بتوانــد اظهارنظر کند، ندارد. ثانیا عکس مطلب ایشــان درســت است. مرحوم فیض کاشانی درباب موســیقی جملهای دارد که در کتاب وافی نوشــته شــده اســت، همه علما و طاب این کتاب را میشناســند و فیض کاشانی نیز بهعنوان یک حکیم الهی، فقیه و متکلم شــناخته میشود. فیض کاشــانی یکی از معتبرترین علمای تاریخ شیعه است و در کتاب وافی اشاره میکند که موســیقی در مواردی انسان را از جهان طبیعت به جهان ملکوت ســیر میدهد. بهعاوه درباره قرآن مجید هســت که میگویند قــرآن را با صوت نیکو بخوانید. بنابر این ســخنانی که درباره ربنا از سوی آقای لاریجانی گفته شده، نادرست است».

او در بخش دیگری از صحبتهایش گفت: «30 سال است این صدا در اوقات ماه رمضان به هنگام افطــار قرائت شــده و هیچیک از علمــا و فقهای مــا حتی فقهای ســنتی ایــرادی به ایــن موضوع نگرفتهاند و جناب آقای لاریجانی به چه دلیل این حرف را میزند؟ طبق نظــر آقای لاریجانی، ربنای آقای شــجریان، معنا، طراوت، معنویت و ظرافت کام خدا را تحتالشعاع قرار میدهد درصورتیکه عکس این موضوع است و این صوت ظرافت کام خدا را تجلی میبخشد و مؤثر میکند. مردم ما در زمان افطار نگاه، گوش و قلبشان وقتی این صدا را میشــنود انــگار قرآن را میشــنوند و از قــرآن لذت میبرنــد. ضمن اینکه این صدا به قرآن طراوت میبخشد و آن را مؤثــر میکند. بنابراین حرف ایشــان از نظر شــرعی درست نیست».

او ادامــه داد: «از نظــر سیاســی نیــز آقای شــجریان شــخصی اســت کــه بالاخره فرزند یک قاری قرآن اســت و خواندن را در آغاز پیش پدر قاری قرآن تلمذ کرده اســت. عاوه بر اینکه در این سالها هرچه خوانده است سنتی بوده و ندیدم تا بهحال عالِمی علنی و بهطور عمومی به خواندن ایشــان اعتراض داشته باشــد. آقای شــجریان درون جمهوری اســامی زندگی میکند و از احترام ویژهای برخوردار اســت و شاید انتقاداتی هم داشته باشد».

حجتالاســام انصــاریراد در بخــش پایانی صحبتهایش افــزود: «البته حــق انتقاد را همه دارنــد و میتواننــد اســتنباط خودشــان را بیــان کننــد، اما سخن جناب لاریجانی بهلحاظ فقهی و شرعی نمیتواند منشأ اثری باشــد. اگر مرجع تقلیدی فتوا بدهد، حرف دیگری است و آن هم جــای بحث دارد. اما ایــن صدا و این قرائــت نهتنها ضرری به قرآن نمیزند، بلکه قرآن را متجلــی میکند. اکثر مردم کشور درخواست پخش این دعا را هنــگام افطار دارند و درخواســت نامشروعی هم نیست. دوست دارند اول افطار این صدا را بشنوند و روزه را با کام خدا با ربنا آغاز کنند».

اما در روزهای گذشته مدیرعامل خانه موسیقی هم ضمن رد ادعای لاریجانی، پاســخ صریحی به گفتههــای وی داد. حمیدرضا نوربخش با اشــاره

طبق نظر آقاي لاريجاني ربنای آقای شجريان، معنا، طراوت، معنويت و ظرافت کلام خدا را تحتالشعاع قرار میدهد درصورتیکه عکس اين موضوع است و اين صوت ظرافت کلام خدا را تجلی میبخشد و مؤثر میکند. مردم ما در زمان افطار نگاه، گوش و قلبشان وقتی اين صدا را میشنود انگار قرآن را میشنوند و از قرآن لذت میبرند. ضمن اينکه اين صدا به قرآن طراوت میبخشد و آن را مؤثر میکند

به موضعگیــری لاریجانی درباره ربنای شــجریان، گفت: «ایشان تشکیکاتی کردهاند که بهظاهر بیشتر از زاویه علم قرائت بوده اســت که البته مشخص نیست ایشان اساسا چقدر با مسئله قرائت آشنایی دارند؛ این یک مســئله است. اما مسئله اصلی من این است که نامهای از سوی وزیر محترم ارشاد به رئیس ســازمان صداوسیما نوشته شده؛ آقای دکتر محمدجــواد لاریجانی ظاهرا مثــل دیگر مواردی که از ایشــان ســراغ داشــتهایم و تمایلشان برای پاسخگویی به مسائل مختلف، دراینباره هم ظاهرا جسارتشــان از بقیه بیشــتر بوده که پاســخ به این مسئله را شخصا برعهده گرفتهاند».

محمد قمی نیز در نشست علنی دیروز مجلس شــورای اسامی در تذکری شــفاهی گفت: «عامه مردم از صداوســیما توقع دارند صــدای ملکوتی ربنای آقای شــجریان از تلویزیون پخش شــود. با توجه به مشــتاقبودن همه مــردم نمیدانم چرا صداوسیما از پخش آن امتناع میکند».

امیــر اثنیعشــری، خواننده موســیقی ایرانی، هم که ســابقه همکاری با گروه «شــیدا» و استاد محمدرضا لطفی را دارد و پیشتر نیز مناجاتهایی را در ماه مبارک رمضان منتشــر کرده، یادداشــتی برای «شــرق» ارســال کرده که در بخشــی از آن میخوانیم: «بر همگان روشن است که اختافات فقهــی در موضوعــات مختلفی وجــود دارد؛ اما مبنای عمل ســه قوه و صداوسیما در موضوعات مشــابه دیگر بهنقــل از متولیان امــر «مر قانون و بیانات مقام معظم رهبری» اســت؛ درصورتیکه نــه در قانون منعی بــرای پخش آثــار مذهبی با صوت و لحن ذکر شــده اســت، نه در استفتائات مقام معظم رهبری در نهی خواندن ملحون قرآن و ادعیه مطلبی ذکر شــده؛ و گواه آن هم برگزاری منظم مســابقات قرآن کریم در ماه مبارک رمضان، در حضور ایشان است.

بنابراین اگر قرار بود عاوه بر «مر قانون و بیانات مقــام معظم رهبری» نظرات برخی از فقها اعمال میشــد، اکنون باید پخش هرگونه اذان )ازجمله اذان ماندگار مرحوم موذنزادهاردبیلی(، مناجات، موســیقی، نمایش بانوان بیحجاب در فیلمهای خارجی، مســابقات ورزشــی مانند شطرنج و حتی تماشــای تلویزیون و... هم ممنــوع و حرام اعام میشد! که چنین امری غیرممکن است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.