در میان ابرها بودن...

Shargh - - هنر - ليلي فرهادپور

چندسال پیش ترانهاي مد شده بود که ميگفت همهچــي آرومه/ مــن چقدر خوشــحالم... چقدر آن روزها این ترانه حــرص درآر بود، اما چندروزي است که شــعرش افتاده تو دهنم! واقعا همهچي آرومه،... البته اگر بگذریم از ادامهدادن نشستهاي شــبهانتخاباتي برخــي نامزدهــا، آنهــم پس از انتخابــات و شــبهه در اکران فیلــم «خانه پدري» کیانوش عیاري و «آشــغالهاي دوستداشــتني» محسن امیریوســفي و چندتا مسئله دیگر! بله من خوشــحالم. مثــا از اینکه درباره ربناي شــجریان وزارت ارشاد نامه نوشته به صداوسیما و بههرحال کسي از طرف صداوسیما خودش را ملزم به پاسخ دانســته اســت. در این مرحله اصا مهم نیســت که پاســخ از سوي صداوســیما قانعکننده یا حتي قابلدفاع باشــد، مهم این اســت که ایــن نهاد یاد گرفته است که پاسخگو باشد و این بسیاربسیار سنت پسندیدهاي است. اصولا اگر تمام نهادهاي اجرائي و نظارتي و مدیریتــي این مملکت خود را ملزم به پاســخگویي بدانند، چرا ما خوشحال نباشیم. اینکه ســازماني خودش را بالادست نداند مگر بد است؟ در دوران انتخابــات، روزي ســر فیلمبــرداري یک مینيسریال بودم که از سازمان آمدند تا با بازیگران و کارگردان مصاحبه انتخاباتــي کنند. من گلهمند از رویکرد این رســانه ملي، شــاکیانه دســت رد به سینهشــان زدم و دیگران هم به انتقاد از ســازمان پرداختند. همــه ميگفتند ما صحبــت نميکنیم. گزارشــگر محترم مرتب گوشزد ميکرد که درست نیســت، ما از طرف سازمان آمدیم و شما مصاحبه نکنید، خوبیت ندارد! اما مشخص نميکرد که این خوبیتنداشــتن براي کیســت؛ براي ما یا براي او که به این مأموریت فرســتاده شــده است. بالاخره نميدانم چه تلفني از طرف تهیهکننده به گروه شد که یکيیکي رفتند جلو دوربین، البته به غیر از من! چون خودم را بیشــتر روزنامهنگار ميدانم )حتي در قالب یک روزنامهنگار مستعفي( تا بازیگر و اگر چیزي پیش بیاید خب دربارهاش مينویسم. اگرچه چیزي هم پیش نیامده باز هم طاقت نیاوردم و در موردش نوشتم.

بله اکنــون من خوشــحالم و بزنــم به تخته احســاس ميکنم همهچي آرومه، انــگار بعد از توفان به میــان ابرها رفته باشــي! بههرحال ماه مبارک رمضــان را با دیدن دو تئاتر خوب شــروع کردم؛ اولي «توفان» شکســپیر بود بــا کارگرداني کمنظیــر مازیار ســیدي. جمعي از دانشــجویان دانشــگاههاي هنر به کارگرداني مازیار سیدي یک اثر کاســیک را به نحوي مدرن و فرحبخش اجرا کردند؛ آنهــم با بازيهایي عالــي. گویا این اجرا نتیجه پروپوزال کارگردان آن بهعنوان دانشــجوي ســال آخر مقطع فوقلیسانس رشــته نمایش از دانشــگاه هنر بوده که تبدیل به یــک پروژه کامل تئاتري براي اجرا شــده اســت. یک گــروه حدودا 40نفره که 1۶ نفر آنها بازیگر هســتند در این اجرا نقش دارند. مازیار ســیدي عضو گروه لیو است و آخرین اجراي صحنهاياش نمایش «آشپزخانه» به کارگرداني حســن معجوني بود. نمایش توفان پس از حدود یکسالوهفتماه تمرین آماده شده و در این پروژه اســتادان برجستهاي براي آموزش و مشاوره با مازیار ســیدي همکاري ميکردند که اســتاد راهنماي اصلي، اسماعیل شفیعي، رئیس دانشکده سینما و تئاتر، اســت. متأسفانه تنها 15 شــب اجرا براي این نمایش خــوب در نظر گرفته شــده که آخر همین هفته تمام ميشود، بنابراین در این دو، سه شــب حتما براي دیدنش سري به سالن اســتاد خورشیدي دانشــگاه هنر در خیابان ورزنده، پشت ورزشگاه شیرودي بزنید.

در خاصه داســتان این نمایش آمده اســت: «پراســپرو براي آموختن دانــش جادویي و علوم جدیده، شــهریاري را به برادرش آنتونیو ســپرد و بــرادرش به او خیانت کرد. با همراهي شــاه ناپل توطئهاي ســاختند تــا پراســپرو را از تمام حقوق بهعنوان دوک میان محروم کنند. نميتوانســتند پراســپرو را بکشــند پــس او را بههمــراه دختر سهسالهاش به دریا سپردند. پراسپرو و دخترش به جزیرهاي متروک رســیدند و نجات یافتند. پراسپرو در همانجــا به آزمــودن و آموختن پرداخت تا از چرخش روزگار همان دریا دشــمنانش را یکجا به جزیره آورد...» اما اجرا خیلي فراتر از اینهاســت، شــک نکنید. و اما بعد از توفان بــه میان ابرهاي امیررضا کوهستاني رفتم. این کارگردان بااستعداد کاري نیســت کــه انجــام دهد و مخاطــب را به تحســین واندارد. «در میان ابرها» چند سال پیش براي کارشناسان و برخي اســتادان حوزه تئاتر در تــالار مولوي نمایش داده شــد و بعد به ســفري در دور دنیا رفت: تئاتر باســیل پاریس، فســتیوال هنر ویــن، تئاتر رویال کورت لندن، فســتیوال تئاتر زوریــخ، فســتیوال تئاتر ژنــو و... حالا برگشــته و براي دوســتداران تئاتر در سالن تئاتر مستقل روي صحنه رفته اســت. بــا متني هوشــمند و فرمي هوشــمندانهتر و مهمتر از همه با بازي مثالزدني حســن معجوني و بــاران کوثري. بــاران کوثري روزبهروز دارد در بازیگري پخته و پختهتر ميشود و بازياش هربار تحسینبرانگیزتر.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.