معماران ايراني برنده مسابقه معماري ورساي 2017 شدند

Shargh - - هنر -

شرق: مســابقه معماري ورســاي 2017 با اعطاي 12 عنوان جهاني در مقر مرکزي یونســکو برگزار شــد و یك گروه معماري ایراني نیز در بخش مراکز خرید جایزه ویژه معماري داخلي را دریافت کرد. مســابقه ورســاي سالانه به ســاختمانهاي تجاري، هتلها و مراکز خریدي اهدا ميشــود که عاوه بر دارابودن ویژگيهاي معماري خارجي و داخلي توانســته باشند ارتباطي بین بخــش اقتصاد و فرهنــگ به وجود آورنــد. در مرحلــه پایاني رویداد ‪Prix Versailles‬ ســال 2017 کــه در 12 مي در مقر مرکزي یونســکو برگزار شد، 70 برنده از قارههاي مختلف جهان حضور داشتند. حضور این نامزدها که از شــش منطقه مختلــف جهان آمده بودند با توجــه به کیفیت و تنوع پروژههــا، خبر از رقابتي زنده و بانشــاط ميداد. هیئــت جهاني داوران- که عبارت بودند از فرانکو دومازیه شهردار Versailles (و رئیس هیئت داوران(، مانوئل گاتراند، گو پي، تیو ایتو )برنده جایزه Pritzker در ســال 2013(، جیلز لیپو وتسکي، گاي ساووي، وانگ شو )برنده جایزه Pritzker در سال 2012(، و مینیا یانگ- عناوین جهاني را به 12 پروژه در 4 رده «مغازهها و فروشگاهها،» «مراکز خرید»، «هتلها» و «رستورانها» اعطا کردند.

جوايز رسمي ‪Prix Versailles 2017‬

در بخــش مغازهها و فروشــگاهها، جایــزه ‪Prix Versailles 2017‬ به دیور میامي از آمریکا و معماران بارباریتوبانســل )فرانســه( و جایزه ویــژه معماري داخلي به هانگژو و ایکــس لیوینگ از چین و جایزه ویژه معماري خارجي به چنل تمپورري اســتور از آمستردام و MVRDV از هلند رسید. در بخش هتلها؛ جایزه ‪Prix Versailles 2017‬ به چوکولامکزیك و جرج برجــا و پائولینا مولان از مکزیــك، جایزه ویژه معماري داخلي به اسپیدشن از تان سوئیس و استیلت ترامپولي از سوئد، و جایزه ویژه معماري خارجي به مار آدنتورو و میگوئل آنجل و آراکونز از مکزیك رسید.

همچنیــن در بخش رســتورانها جایــزه ‪Prix Versailles 2017‬ به ایلوشــین از دوحه قطــر و راك ولگروپ از آمریــکا، جایزه ویژه معماري داخلي به شوکوفوکو جاپونیز بنتو از ملبورن استرلیا و ریتکچر آرشیتکس از اســترلیا، و جایــزه ویژه معمــاري خارجي به د دانســینگ پاویلیون از ریودوژانیروي برزیل و استودیو گوتو رکوئینا از برزیل رسید.

در بخش مراکز خرید، پازا گینزا از توکیوي ژاپن و نیکن نیکون سکهاي از ژاپن، جایزه ویژه معمــاري داخلي به گروه طراحي آرش )طراح مرکز خریــد ارگ( از ایران، و جایزه ویژه معماري خارجــي به لیدتا مرکاتائو از آدیسآباباي اتیوپي و ویوالتا آرکیتکچرا از اسپانیا رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.