محمود دولتآبادی: ایران از آن همه ایرانیان است

Shargh - - هنر -

شــرق: محمود دولتآبادی در نشست «طرح مطالبــات از رئیسجمهــور» بــه صــورت پیام تصویری آنچه بایــد را خطاب به رئیسجمهوری دوره دوازدهــم، حســن روحانی، گفت. نشســت «طــرح مطالبــات از رئیسجمهــور» از ســوی انجمن اســامی رویش دانشــجویان در دانشگاه علموصنعت برگزار شــد و تعدادی از هنرمندان نیز در این مراســم حضور داشتند و سخن گفتند. در متن ســخنان این نویسنده پیشکسوت خطاب به حسن روحانی، رئیسجمهوری منتخب که روز سهشــنبه، نهم خردادماه در قالب فایلی تصویری در دانشگاه علموصنعت پخش شد، آمده است:

«جنــاب آقــای دکتــر حســن روحانــی، ریاستجمهور محترم

اینجانب محمود دولتآبادی به شما رأی دادهام، نهفقــط رأی دادهام - بلکه پیــش از آغاز انتخابات عنوان کردهام که به شــما رأی میدهم و در ســطح کلّی و عــام که فراگیــرِ این ســرزمین و مردمان آن اســت، مباد که از رأی و نظرِ خود پشــیمان شوم. در این دانشــگاه که پیام من خوانده میشــود و عنوان نشســت «مطالبات از رئیسجمهور» دارد، شــرکت مستقیم نمیکنم، چون عادت ندارم چیزی از کسی، شــخصیتی طلب - یا بدتر از آن تقاضا کنم. شــما و مجموعــه نظام سیاســی حاکم بــا دیدگاههای من آشنایید، نیز با رنجهای سرفراز و صبوری من. دانسته است که همواره منافع مُلک و ملّت موضوع نگرانی و اندیشــه من بوده اســت و نه چیزی مطالبهکردن. من کمــاکان منتظرِ قانونیشــمردن قانون و اجرای آن هســتم. در همین راستاست که افراط و تفریط در امــور را نکوهش کردهام و بــه صراحت آوردهام که «ایران از آن همه ایرانیان اســت»، یعنی نه منحصر بــه جمعی خــاص و جماعتــی خواص! بــا چنین باوریست که بیستواندی سال میگذرد که درباره «ضرورت تعادل» نوشــته و گفتــهام و آنچه گفته و نوشتهام باورِ تجربی - آموزشی من بوده است؛ حتی یک نوبت به صراحت نوشــتم خوب اســت مدیران سیاسی ما «گلستان» سعدی را بخوانند، زیرا سعدی آمرزیده معدّلِ ســنجیده خوی انســان ایرانیست. اکنون که شاهد هســتم اصل اعتدال در وجود شما نمود یافته اســت نباید خُرسندی خود را پنهان نگه بدارم، نیز فراموش نمیکنم که... «شــرح آن بگذار تــا وقتی دگر». البته اگر فرصتی دســت داد، اگر هم فرصتی دســت نداد، غمی نیســت، همچنان کار و روزگار میگزارم که عمریست گزارده و گذرانیدهام؛ ســرِ خُمّ میســامت! شــما پیروز باشــید: محمود دولتآبادی».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.