اداي دين آلترناتيو به توران ميرهادي

Shargh - - هنر -

شــرق: پنجم خــرداد 9۶، گــروه حرکــت آلترناتیو، به سرپرستي پردیس خســروي براي اولینبار اجرائي را بر صحنه تــالار وحدت به نمایش گذاشــت که در آن به زندگي توران میرهادي پرداخته بود. این گروه نام پروژه جدید خود را «اداي دین» انتخاب کرده و بنا دارد در هر اجرا، یکي از مفاخر فرهنگي، ادبي و هنري کشــور را در قالب موسیقي-نمایش به تصویر بکشد.

در اجراي اخیر که با اســتقبال گســترده مخاطبان مواجه شــد، اعضاي شــوراي کتاب کودک، دانشــنامه کودک و نوجوان، جمعي از دانشآموختگان مجموعه فرهــاد و همچنین شــخصیتهاي فرهنگــي و هنري کشــور حضور داشتند و بازخورد بســیار خوب این اجرا را بیــن حاضران ميشــد بهوضوح دیــد. مجموعهاي از خاطرات 90 ســال از تولد تا پــرواز بانو میرهادي که تماما با حرکت و موســیقي بررسي و مرور شد. پردیس خســروي، کارگــردان و طــراح حرکت گــروه حرکت آلترناتیــو بــا این اجــرا و مجموعــه «اداي دین» خود ثابت کرد هنرمندي متعهد اســت و از زبان هنر در بیان خواستهاش به نیکي بهره ميبرد. تلفیق حرکات مدرن و کاســیک جهاني بــا موتیفهــا و المانهاي خالص ایراني، به نوعي مهر و امضاي این هنرمند جوان اســت و نام گروهش را نیــز بهخوبي تعریف ميکند؛ آلترناتیو یا خوانشــي دیگر از هنر با زبان حرکــت که این روزها در ایــن عرصه جایش خالي اســت. متن این نمایش را نیما خســروي که خود را از عاقهمندان بانو میرهادي ميداند، نوشته بود. نام نیما خسروي در سالهاي اخیر در چند نمایش-موســیقي به عنوان نویسنده و مشاور هنري به چشــم ميخورد.همچنیــن مدیریت اجرائي پروژه را پیشکســوت صدابرداري ایران، رضا جعفري بهنام بر عهده داشــت. گروه حرکــت آلترناتیو بنا دارد تــا «اداي دین » را ادامه دهد و اعام کرده، دومین اداي دین آنها به ســیمین بانوي غزل ایران، سیمین بهبهاني در آذر ماه سال جاري خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.