روز نیایش در مؤسسه سروش مولانا

Shargh - - هنر -

شــرق: مؤسســه ســروش مولانا از شش سال پیش همایشــی با عنــوان «روز نیایــش» را طراحی و اجرا کرده اســت. ایــن برنامه که هرســاله در ماه مبارک رمضان برگزار میشــود، در پی تأمل بیشتر به مسئله «نیایش» اســت. در این چند سال محققانی ماننــد دکتر ناصر مهدوی، دکتر قاســم کاکایی، دکتر حمیدرضا توکلی، دکتر ایرج شهبازی و... در رابطه با نیایش و بهویژه نیایش در نظام فکری مولانا سخنان قابلتوجهــی بیــان کردنــد. از دیگر دســتاوردهای ایــن برنامــه میتوان به چــاپ دو کتاب ســفری بر آســمان کن )نیایشهای مثنوی معنــوی( و تو مرا بســی )نیایشهای تذکرهالاولیــا( و رونمایی آنها در برنامه پیشــین «روز نیایش» اشــاره کرد. در ششمین همایش «روز نیایــش» دکتر محمد مهدی جعفری )نهجالباغهپژوه برجسته( از نیایش در کام حضرت علی)ع( ســخن خواهند گفت. عبدالجبــار کاکایی )شــاعر( نیایشهایی از مثنوی را به همراه نینوازی اســحاق چگینی میخواند و همچنین در این برنامه که با اجــرای دکتر امیر الهامی برگزار خواهد شــد، غامحیدر خوشزبــان )مولویپــژوه( از نیایش در اندیشــه مثنوی ســخن خواهد گفــت. ورود به این برنامه برای عموم آزاد و رایگان است، اما بهتر است عاقهمنــدان حضور خــود را حداکثر تــا 15 خرداد اعام کننــد. طبیعتا بهدلیــل محدودبودن ظرفیت مکان برگزاری، اولویت با کســانی اســت که حضور خــود را زودتر از طریق تلفن: 88253719 یا تلگرام: 09199020984 اعام کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.