«مهدی پاکدل» در «خانه بوشاسب درازدست»

Shargh - - هنر -

شــرق: پرفورمنس- تئاتریکال «خانه بوشاســب درازدســت» به نویســندگی و کارگردانی علی اتحاد با بازی مهدی پاکدل از اول تیر در پردیس تئاتر شــهرزاد روی صحنه میرود. علی اتحاد زمستان 93 پروژه «مرثیهای برای کتابسوزیها» را در فرهنگسرای نیاوران روی صحنه برد که مورد اســتقبال قرار گرفت. به گزارش مشــاور رسانهای «خانه بوشاسب درازدست»، این پرفورمنس تئاتریکال از اول تیر در این پردیس تئاتری تازهتأسیس به اجرا درمیآید. مهدی پاکدل بههمراه سه بازیگر زن در این نمایش نقشآفرینی میکنند. مدیریت پردیس تئاتر شــهرزاد برعهده قاســم جعفری، کارگردان ســینما و تلویزیون، است. این تالار بزرگ نمایشی دارای دو سالن با ظرفیتهای 300 و 1٥0 نفر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.