درخشش «هیرون» در جشنواره موسیقی دلفین طلایی گرجستان

Shargh - - هنر -

شرق: گــروه «هیرون» از بوشهر در جشــنواره بینالمللی موسیقی دلفین طایی گرجســتان، در ســه بخش عناوین برتر را از آن خود کرد. این گروه موســیقی در ســه بخش تکنــوازی، گروهنوازی و کروگرافی حرکات آیینی مقام برتر را کسب کرد.

«هیرون» به سرپرستی نوذر سعادتپور در این جشنواره شرکت کرده بود که در کنار هنرمندانی از 18 کشــور و در قالب 2۶ گروه به رقابت پرداخت.

در این جشــنواره ســعید ســاحلیراد، حسین ســهرابی، نیما تنگسیری، فرشید چهرهآزاد، فرشــاد چهرهآزاد، هادی منوچهری، هانیه شــهمرادی، مریم برزگر، ساناز یوسفی، مرضیه بازیاری، شیا زمانپور و نوذر سعادتپور گروه «هیرون» را همراهی کردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.