ابراهیم مکلا در آمریکا درگذشت

Shargh - - هنر -

شرق: ابراهیم مُکا، زبانشــناس، مترجم، منتقد و ویراستار در آمریکا درگذشــت. به روایت یکــی از همکاران قدیمــیاش، ابراهیم مکا از دو ســال قبل در آمریکا دچار ناراحتی ریه شده بود و سرانجام در روز ششــم یا هفتم خــرداد بود که از دنیا رفت. او یکــی از اعضای هیئت تحریریــه «دایرهالمعارف مصاحب» بود. دکتــر مصاحب، با همکاری هیئــت تحریریه خود، ازجمله احمــد آرام، مصطفی مقربی، محمود مصاحب، فریدون بدرهای و ابراهیم مکا درواقع پدیدآورندگان اصلی این دانشــنامه هستند. ابراهیم مکا متولد ســال 1318 در شهر شیراز بود. او فارغالتحصیل دانشکده حقوق دانشگاه تهران و کارمند سیاسی وزارت خارجه تا دهه ۶0 بود. ابراهیم مکا بعد از مهاجرت به آمریکا در سال ۶۶ در مؤسسهای زبان فارسی تدریس میکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.