استقبال سرد مشمولان سهام عدالت از واریز اقساط

Shargh - - اقتصاد -

فارس: رئیس ســازمان خصوصیســازی با بیان اینکــه ۲5 میلیون مشــمول ســهام عدالــت اقدام به ارائه کد شــبای بانکی به ســامانه ســهام عدالت کردهاند، گفت: نخســتین ســود مشــمولان ســهام عدالت در ســه ماه آینده واریز میشود.میرعلیاشرف عبداللهپوریحسینی، رئیس سازمان خصوصیسازی، با اشــاره به آخریــن تغییر و تحولات ســهام عدالت، در شــبکه خبر گفت: تاکنون بیــش از ۲5 میلیون نفر مشــمول سهام عدالت اقدام به ارائه کد شبای بانکی خود به ســامانه سهام عدالت کردهاند که بیش از ۱۶ میلیون نفر از این افراد، معادل 9۷.5 درصد آنها، مورد تأیید شبکه بانکی قرار گرفتند.

وی با توصیه به مشمولان سهام عدالت برای ارائه تدریجی کد شبای بانکی خود در روزهای آینده، گفت: پیش از این، ســهامداران در مجامع سالانه دو شرکت سیمان دشتســتان و ســرمایهگذاری رنا، از مجموعه شرکتهای ســرمایهپذیر سبد سهام عدالت، اقدام به تصویب تقسیم ســود نقدی یک تا دومیلیاردتومانی گرفتــه بودند کــه در هفتههای اخیــر، مجمع عادی ســهامداران شــرکت مخابرات ایران با تقســیم سود نقدی 4۰۰میلیاردتومانی میان ســهامداران موافقت کرده اســت. به گفته پوریحســینی، اگرچه ســهام مخابرات ازجمله ســهمهای حاضر در ســبد سهام عدالت اســت؛ اما مطابق با قانون تجارت این شرکت فرصت دارد تا هشــت ماه آینده، ســود نقدی سهام عدالت را در اختیار سازمان خصوصیسازی قرار دهد.

پوریحســینی با بیان اینکه آن دسته از افرادی که مشمول ســهام عدالت نیستند، دستکم تا مهر سال جــاری هیچ توصیه یا اقدام خاصی برای آنها صورت نخواهد گرفت، عنوان کرد: آن دســته از مشــمولانی که بهطور قطعی هنوز وارد ســامانه ســهام عدالت نشــدهاند، بالــغ بر ۱۲ میلیــون نفر بــوده که توصیه میشود ابتدا کد شبای بانکی خود را دریافت و سپس به سامانه سهام عدالت وارد شوند.

بــه گفته وی، تاکنون ۳4 میلیون ایرانیِ مشــمول دریافت ســهام عدالت از سامانه سهام عدالت بازدید کردهاند و این در حالی اســت که حدود هفت میلیون نفــر از افــرادی که اغلب شــامل کارمنــدان دولت، نهادهای اجتماعــی یا نیروهای نظامــی و انتظامی هستند، هنوز به این سامانه وارد نشدهاند.

رئیس ســازمان خصوصیســازی با بیــان اینکه به محــض ورود نخســتین ســود نقدی شــرکتها در ســامانه ســهام عدالت، حداکثر تا ســه ماه آینده نخستین سود مشــمولان سهام عدالت توزیع خواهد شــد، گفت: با احتســاب پرداخت اقســاط ۱۰ساله به علاوه تخفیفها و نیز آورده نقدی مشــمولان سهام عدالت، تاکنون به ارزش ۲4هزارو 5۰۰ میلیارد تومان ســهام عدالت به مشــمولان آن تخصیص داده شده و این در حالی اســت کــه ارزش روز این دارایی به دو برابر یعنی به حدود 54 هــزار میلیارد تومان در بازار افزایش یافته است.

به گفتــه وی، طبق بررســی انجامشــده، تاکنون اســتقبال چندانی از سوی مشــمولان سهام عدالت برای تســویه اقساط باقیمانده سهام عدالت با خزانه کل کشــور صورت نگرفته و برآوردها حاکی از تسویه حدود پنجمیلیاردتومانی این رقم در ماههای اخیر بوده است؛ با این حســاب، برای اعلام ارزش نهایی سهام عدالت، باید تا پایان شهریور منتظر ماند تا پس از بستن صورتحسابها و مانده واقعی آنها، بتوان عدد نهایی را اعلام کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.