بازار جهانی نفت، پاییز متعادل میشود

Shargh - - اقتصاد -

فارس:

وزیر انرژی روســیه اعــلام کرد: باوجود کاهش قیمت نفــت در روزهای اخیــر پیشبینی میشــود بازار بینالمللی نفت در ســهماهه سوم سال ۲۰۱۷ به تعادل برسد. به گزارش اویلپرایس، پس از اعلام توافق اوپک و کشــورهای تولیدکننده عمــده نفــت جهان بــرای تمدید توافــق کاهش عرضه نفــت برای یک دوره 9ماهــه دیگر، قیمت نفت حــدود پنج درصد کاهش یافــت. این توافق شــامل کاهش ۱.۲ میلیون بشکهای مجموع تولید نفــت اوپــک و ۶۰۰ هزار بشــکهای مجموع تولید نفت تولیدکنندگان غیراوپکی میشــود که تا پایان سهماهه نخســت ســال ۲۰۱8 تمدید شده است. وزیر انرژی روســیه اعــلام کرده اســت که امکان کاهش بیشــتر عرضه نفت از سوی روسیه به بازار جهانی وجود دارد و این کشور که مسئولیت بخش درخورتوجهــی از کاهش نفــت غیراوپکیها را بر عهــده گرفته اســت به تعامل خــود در این زمینه ادامه میدهد. الکســاندر نــوژاک همچنین تأکید کرد: ما برای مؤثربودن این توافق حتی حاضریم در صورت لزوم بیش از میزان تعهدشــده تولید نفت خــود را کاهش دهیم. نوواک تأکید کرد: تمدید این توافق یک تصمیم بنیادی بلندمدت بسیار مهم بود. وی افزود: درصورتیکه این توافق تمدید نمیشــد میتوانستیم شــاهد اتفاقات بسیار بدتری باشیم و درصورتیکه اقدامات بیشــتری لازم باشد اوپک و کشورهای نفتی غیرعضو اوپک میتوانند آن را اجرا کنند. این اقدامات مکمل میتوانند شــامل کاهش بیشــتر عرضه نفت یا افزایش نسبی عرضه باشد و همه این مسائل به شرایط بازار بستگی دارد. نواک پیشبینی کرد بــازار جهانی نفت در ماههای آینده و در سهماهه سوم سال ۲۰۱۷ رسیدن به تعادل را تجربه خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.