دنیا ۶۰۰ میلیون شغل جدید نیاز دارد

Shargh - - اقتصاد -

مهر:

سازمان بینالمللی کار در تازهترین گزارش خود اعلام کرد: درحالحاضر بیش از ۲۱۰ میلیون بیکار در دنیا وجود دارد و تا ســال ۲۰۳۰ میلادی نیازمند ۶۰۰ میلیون فرصت شغلی جدید هستیم. به گزارش پایگاه خبری «پریمیمتامیز»، ســازمان بینالمللی کار در تازهترین گزارش خود اعلام کرد جمعیت بیکار جهان درحالحاضر، بیش از ۲۱۰ میلیون نفر است.

بــه گفته مقامات این نهاد بینالمللي تا ســال ۲۰۳۰ میلادی، جهان نیازمند ۶۰۰ میلیون شــغل جدیــد برای تأمین شــغل جمعیت بــیکار خود خواهد بــود. در این گزارش آمده کــه کار مقوله بســیار مهمی بــرای دولتهاســت و باید تمامی دولتها، زمینه اشــتغالزایی را فراهم کنند و اگر بخواهیــم به افراد منزلت دهیم، باید کار داشــته باشــند و همچنین بــرای محافظــت و مقابله با فقر نیازمند شــغل هســتیم. همچنیــن در جای دیگــری از این گــزارش آمده چالشهــای زیادی بر ســر راه آینده کار وجــود دارد که از جمله آنها فناوریهای جدید، نابرابــری، بیکاری، مهاجرت و بیعدالتــی را میتوان نام بــرد. درحالحاضر، مهاجرت یک مســئله جدی اســت که نمیتوان آن را نادیده گرفت؛ ضمــن اینکه برای جلوگیری از مهاجرت بیشتر نیازمند توسعه و سرمایهگذاری هســتیم که کیفیت و ثبات کاری را ایجاد کند. در گزارش سازمان بینالمللی کار آمده که دولتها، کارفرمایان و جوامع مدنــی باید با کمک یکدیگر، به پیداکــردن راهحل برای چالشهــای آینده کار بپردازند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.