احتمال کنارهگیری سعودیها از جابهجایی زائران ایرانی

Shargh - - اقتصاد -

ایلنــا:

مدیرعامل همــا از احتمــال کنارگیری ایرلاین ســعودی از جابهجایــی زائران ایرانی خبر داد و گفــت: احتمــال اینکه تمام 8۶ هــزار زائر ایرانی حــج تمتع را ایرانایــر جابهجا کند، وجود دارد. فرهاد پرورش دربــاره انجام پروازهای حج تمتع گفــت: مذاکراتمــان را با ســازمان حج و زیارت شــروع کردهایم. چند احتمــال وجود دارد از جمله اینکــه تمام 8۶ هزار زائــر ایرانی در آن ایــام را ایرانایر جابهجا کنــد. مدیرعامل ایرانایر افزود: ســازمان حج و زیارات هنــوز تعداد زائران حج تمتع را بهطور قطعی اعلام نکرده است؛ اما روال سالهای گذشته این بود که نیمی از حجاج با پروازهای ایرلاینهای ســعودی و نیمی دیگر با پروازهای ایرلاینهای داخلی جابهجا شــوند. وی گفت: اگر شرکت هواپیمایی سعودی امسال قصد انجام پروازهای زائران ایرانی را نداشته باشد تمام 8۶ هزار زائر را ایرانایــر جابهجا میکند. پرورش گفت: این امکان وجود دارد که در این دوره از بین شــرکتهای هواپیمایی ایرانی فقط یک شــرکت هواپیمایــی ایرانایــر تمام پروازهــای حج تمتع امســال را انجام دهد؛ اما اگر شــرکت ســعودی حضور داشته باشــد، نیمی از 8۶ هزار زائر یعنی 4۳ هزار زائــر را ایرانایر جابهجا میکند. تا زمانی که این مذاکرات قطعی نشود، نمیتوان پیشبینی کرد چــه تعداد از زائــران بــا هواپیماهای جدید جابهجا میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.