حاضری بزن!

Shargh - - روزنامه -

ســحر طلوعي: رانندههای وســایل نقلیه منطقه «ســوی» در تایلند برای اینکه آمار همکارانشــان را بگیرند و بفهمند کدامشــان زنده و سلامت هستند، پلاکهایی را که بعد از فروکشکردن آب پیدا کردهاند، به درختی در محلشــان نصب کردهاند. صاحبان این پلاکها در صورت زنده و سلامتبودن باید به این محل مراجعه کنند و پلاکشــان را بردارند. بارشهای شــدید چند روز گذشته «سوی» تایلند و سیلاب سنگین این منطقه، باعث شده پلاک خودروها و موتورهایی که شل بوده، کنده و گم شود.

عکس: بانکوکپست

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.