احتمال گسترش قانون منع لپتاپ در پرواز

Shargh - - روزنامه -

رولینگ تاندر نام گروهی اســت که از اواخر دهه ۸۰ برای توجه به حقوق اسرای جنگی و مفقودان آمریکایی راهاندازی شد. این گروه در روز یکشنبه آخر ماه می و یک روز پیش از برگزاری مراسم روز یادمان ســربازان، سوار بر موتورسیکلت در پایینترین سرعت در خیابانهای واشنگتن میرانند و به سربازان جنگی و آنها که سابقه اسارت دارند، ادای احتــرام میکنند. روزنامه یواسایتودی صفحه یک خود را به عکس و مطلبی درباره رولینگ تاندرسواران اختصاص داده است. این روزنامه آمریکایی در گزارش یک خود خبر میدهد احتمال گسترش قانون منع ورود لپتاپ به هواپیما وجود دارد. یواسایتودی از قول وزیــر امنیت داخلی آمریکا، جان کلــی، ادعا کرده این قانون ممکن است ابعاد تازهای داشته باشد. با توجه به تغییر شیوههای تروریستی، آمریکاییها تصمیم گرفتند مانع از ورود وسایل الکترونیک و دیجیتال بزرگتر از گوشــیهای همراه به داخل کابین هواپیما شوند. آنها در تحقیقات جدید به این نتیجه رســیدهاند لپتاپها و باتریهای آنها وسیلهای برای حمل مواد منفجره هستند. جان کلی گفته قرار است قانون منع را برای همه پروازهای بینالمللی آمریکا تعمیم دهند. این روزنامه در گزارشــی دیگر به بازگشــت ترامپ به آمریکا و البته توییتر پرداخته اســت. در این گزارش آمده ترامپ در این چند روز که در ســفرهای خارجیاش به سر میبرد، کمتر وقت داشــت توییت کند و همچون دیوانهها مطلب بنویســد، اما حالا به آمریکا بازگشته است. ما منتظر توییتهای دیوانهوار او هستیم.

نکته: گزارش یواسایتودی درباره توییتهای ترامپ خواندنی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.