من دیکتاتور نیستم

Shargh - - روزنامه -

دو رقیب حزبی بریتانیا در نخستین برنامه مناظره تلویزیونی حاضر شدهاند و به ســؤالات مجری پاسخ دادهاند. گاردین در تیتر یک خود به این موضوع اشاره کرده و از قول جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، نوشته: من دیکتاتور نیستم. حالا چرا کوربین این ادعا را مطرح کرده، چون آقای پکســمن از کوربین پرســیده چرا در مانیفست حزبیتان خبری از برخی اعتقادات سفتوسختتان نیست؟ مثلا ما میدانیم حزب کارگر مخالف پروپاقرص نهاد سلطنتی در بریتانیا است، اما چرا خبری از این مخالفت در مانیفست جدید حزب کارگر نیست. کوربین هم گفته به این دلیل که من دیکتاتور نیســتم. این بیانیه در فرایندی و با مشــورت همه اعضا نوشته شــده و نظر شخصی من تنها در آن دخیل نبوده اســت. به گزارش گاردین، پکسمن در این مناظره خانم می، نخســتوزیر بریتانیا و رهبر حــزب محافظهکار بریتانیا را هم به چالش کشیده و البته او را به پرحرفی متهم کرده است. این روزنامه بریتانیایی در عکس یک خــود جرمی کوربین را در برنامه تلویزیونی مناظره به تصویر کشیده است. مطلب دیگری که روزنامه گاردین در صفحه یک به آن پرداخته، تلاش رئیسجمهور فرانســه برای ارتباطگیری با روسیه است. گاردین ادعا میکند مکرون برای مبارزه با داعش در پی شکلگیری این ارتباط است. گاردین در گزارشی دیگر خبر میدهد مدیر بریتیش ایرویز قصد ندارد استعفا دهد. چند روز پیش همه پروازهای این خط هوایی بریتانیا در لندن و به دلیل مشکلات فنی در شبکههای اینترنتی این شرکت هواپیمایی لغو و باعث سرگردانی ۷۵ هزار مسافر شد.

نکته: گزارشهای صفحه یک گاردین خواندنی و جذاب است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.