بنسلمان در مسکو و دیدار با پوتین

Shargh - - روزنامه -

بعد از سفر ترامپ به عربستان و دیدار سعودیها با رئیسجمهور ایالات متحــده و انعقاد قراردادهای هنگفــت نظامی و غیرنظامی، حالا نوبت روســیه اســت که در بازار ســعودی جای پایی پیدا کند. روزنامه الشرقالاوســط خبر میدهد شــاهزاده محمدبنســلمان راهی مســکو میشود تا درباره پروتکلهای بین دو کشور با پوتین به گفتوگو بنشــیند و علاوه بر آن به مســئله ایران و سوریه هم اشاره کند. این روزنامه سعودی در تیتر یک خود خبر میدهد شبهنظامیان حشدالشــعبی عراق به مرزهای سوریه نزدیک شدهاند. علاوه بر این، آمریکا درباره این تحرکات هشــدار داده اســت. اشاره الشرقالاوسط و هشــدار آمریکاییها به این دلیل است که نیروهای حشدالشعبی از سوی ایران حمایت میشــوند. این نیروها در عملیاتی در سنجار توانستهاند روستای شبا را از داعش پس بگیرند. این روستا کریدوری است که میتواند حشدالشعبی را به سوریه نزدیک کند. عکس یک روزنامه الشرقالاوســط هم همین ادعا را نشــان میدهد. نیروهای حشدالشعبی نشــان این گروه را در دست گرفتهاند و در مرز عراق و سوریه حضور خود را ثابت میکنند. الشرقالاوسط در خبری دیگر ادعا میکند لابیهایی میان ایران و حماس صورت گرفته تا دوباره برنامه حمایت از این گروه فلســطینی آغاز شــود. الشرقالاوســط مدعی است توافق اولیه در لبنان به دست آمده است.

نکته: ایران سوژه مهم اغلب خبرهای الشرقالاوسط در صفحه یک است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.